คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบกลอนที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบกลอนที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับมอบกลอนที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี  (วันที่ 7 มิถุนายน 2564)  จาก ทันตแพทย์เพชรไพฑูรย์  จันทร์ชูเชิด ทันตแพทย์จิตอาสา เพื่อมอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว ณ บริเวณโถงชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด เพื่อมอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและบุคลากรของคณะฯ

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด เพื่อมอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  นำไปให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและบุคลากรของคณะฯ   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณกาญลดา  ศิริมาตย์  ผู้จัดการมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml/pump จำนวน 9,600 ขวด จากบริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ที่นำมาบริจาค ให้มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพื่อมอบให้คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ใช้ทำความสะอาดมือเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย ในการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยและสำหรับบุคลากรของคณะฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

งานสัมมนาออนไลน์ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology: Digital Dentistry” จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

งานสัมมนาออนไลน์ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology: Digital Dentistry" จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นผู้ร่วมกล่าวเปิด และเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology : Digital Dentistry" ซึ่งจัดขึ้นโดย National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)…

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของสถาบันการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย Outcome-based Education สู่ AUN-QA ด้วยการบริหารหลักสูตรการศึกษาแบบมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของสถาบันการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย Outcome-based Education สู่ AUN-QA ด้วยการบริหารหลักสูตรการศึกษาแบบมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของสถาบันการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย Outcome-based Education สู่ AUN-QA ด้วยการบริหารหลักสูตรการศึกษาแบบมืออาชีพ แก่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย ศรีสมุทร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา ให้เกียรติบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดยหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ควบคู่ไปกับการดำเนินการผ่านระบบ Cisco Webex Meetings   รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ รองศาสตราจารย์ ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ…

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview (Part I)

โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview (Part I)   เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview (Part I) เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านระบบ Cisco WebEx

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค  เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จาก พลอากาศเอกสิทธิชัย-กัณตวรรณ แก้วบัวดี เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 แก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรม บุคลากรทางทันตกรรม นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Surgical Crown Lengthening” แก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Surgical Crown Lengthening” แก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริรักษ์  นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Surgical Crown Lengthening” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา โดยมี  รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล, รองศาสตราจารย์ ทพญ.ฐิติวรรณ  บูรณะวิเชษฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อนัญญา  พรหมสุทธิ, อาจารย์ ดร.ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง,  อาจารย์…

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ กล่าวรายงานการประชุม และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาอาจารย์ที่ผ่านมา จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี และคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564  ในกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนะและซักถามข้อสงสัย และช่วงท้ายรายการมีการจับฉลากมอบรางวัลแก่สมาชิก ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด จาก บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด จาก บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย)   เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบชุด PPE ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จำนวน 100 ชุด จากศ. ดร. ทพญ.วรานันท์  บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับมอบ มาจาก บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย) และมีคุณพูนพรรณ  ไชยกุล กรรมการ บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอกนิกส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนคุณสมนึก  ไชยกุล ประธานที่ปรึกษา บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)…