คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ทันตแพทย์ปริย แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประธานองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวกฤตติกา สายโส ประธานองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ นางกรองแก้ว ย้วนบุญหลิม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 แด่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อ.ดร.นายแพทย์สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้แทนรับมอบกระเช้า

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) คนใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) คนใหม่   เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ คนใหม่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจัดทำสัญญากับภาคเอกชนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ โดยมีความประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้การดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคณะฯ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ประจำปีการศึกษา 2564   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย คุณภูวนันท์ กิตติสุบรรณ คุณภลดา แต่งวัฒนานุกูล และคุณเทป สุ่นสวัสดิ์ ผู้แทนจากกองทุน ดร.แพน สุ่นสวัสดิ์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาและเงินรางวัลประจําปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรม และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์   โดยมีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จากมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำนวน 2 ทุน กองทุน ศ.อิศระ-ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ จำนวน 2 ทุน และจากกองทุน ดร.แพน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษารายปี จากมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำนวน 10 ทุน กองทุนวัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว…

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด จากโครงการ Less Plastic แยกขวดช่วยหมอ

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด จากโครงการ Less Plastic แยกขวดช่วยหมอ   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด โดย ทพญ.รัตนา จันตะดุลย์ ผู้แทนโครงการ Less Plastic แยกขวดช่วยหมอ ได้ส่งมอบชุด PPE ให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรศ. ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ รศ. ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 จัดโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ รศ. ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และคณะผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ His Excellency Mr. Tumur Amarsanaa (ทูมูร์ อามาร์ซานา) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย และผู้ติดตาม ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิชาการในอนาคตกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐมองโกเลีย และพร้อมกันนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมคลินิกต่างๆของโรงพยาบาลทันตกรรมอีกด้วย

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบขวดน้ำพลาสติก จากโครงการศิลปศาสตร์สำนักงานสีเขียว (MULA Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการตัดเย็บชุด PPE โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบขวดน้ำพลาสติก จากโครงการศิลปศาสตร์สำนักงานสีเขียว (MULA Green Office) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการตัดเย็บชุด PPE โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ เป็นผู้แทนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบขวดน้ำพลาสติก PET หรือขวดน้ำพลาสติกใสที่ใช้แล้ว จากโครงการศิลปศาสตร์สำนักงานสีเขียว (MULA Green Office) ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาค โดยมีนายสุพจน์ ศุภศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนเป็นผู้ส่งมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการตัดเย็บชุด PPE ในโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ชวนคนไทยช่วยบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา   ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในพันธมิตรในโครงการดังกล่าว…