คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ   เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธในงาน “Innovation Thailand Expo 2019” (ITE 2019) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธในงาน “Innovation Thailand Expo 2019” (ITE 2019) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “Innovation Thailand Expo 2019” (ITE 2019) โดยมี รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social Innovation) มีการนำเสนอนวัตกรรม และรวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การจำหน่ายนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่…

ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบและรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบ และรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบและรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ท่าน และรางวัลตัวอย่าง ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา รางวัลปูชนียบุคคล ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงมัลลิกา ศิริรัตน์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Double Degree Program

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Double Degree Program   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Double Degree Program (International Program) Master of Science Program in Implant Dentistry, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand and Master of Science Program in Implantology and Dental Surgery, International Medical College (IMC), Munster, Germany. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6”

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6”   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6” โดยภายในงานมีการบรรยายแนะแนวการทำงานในการใช้ทุนโดยวิทยากรรับเชิญ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และกิจกรรมแบ่งกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีมอบครุยวิทยฐานะผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบครุยวิทยฐานะผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ซึ่งในปีการศึกษา 2561  มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้งสิ้น 5 ท่าน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ อูริค โยส (Univ. Prof. Dr.med. Dr.med dent. Dr.h.c.mult. Ulrich Joos) ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าว และได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ …

ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี กับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ในการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม Exit Interview part 2 และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1)

กิจกรรม Exit Interview part 2 และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1)   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview part 2 และการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1) แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 โดยจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสด้วยบรรยากาศสนุกสนาน โดยแบ่งเป็น รูปแบบที่ 1 กิจกรรมร่วมรับประทาน พร้อมฟังดนตรีสดจากชมรมดนตรีสากล ณ ห้องประชุม 302-303, ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และห้องประชุมสมพร เรืองผกา รูปแบบที่ 2 เป็นการท่องเที่ยวบริเวณถนนเจริญกรุง และชมความงดงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ระหว่างสถานีสนามไชยและสถานีใกล้เคียง