โครงการ “สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562”

โครงการ “สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562”   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าคลินิก หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยต่างๆ ภายในคณะฯ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก Okayama University Dental School, Japan ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก Okayama University Dental School, Japan ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   รศ.ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน จาก Okayama University Dental School, Japan ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง และภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2561 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน

การบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation”

การบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on "Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation"   5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ได้มีการบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on "Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation" ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรจากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ…

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน พิธีลงนามบันทึก ข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และ พิธีเปิด ศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center

5 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และพิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center ภายใต้นโยบายงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการผลักดันให้เกิด joint unit กับคู่พันธมิตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานเกี่ยวกับการเจรจาความร่วมมือ MU-NCKU ด้าน Joint Medical/Dental Devices and Applications และ Mr. Chen-Yuan Tung, Representative of Taipei Economic and Culture Office in Thailand , Prof. Woei-Jeer Chuang,…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อไปทำหน้าที่เลือก กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทสนับสนุน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อไปทำหน้าที่เลือก กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทสนับสนุน   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อไปทำหน้าที่เลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทสนับสนุน ร่วมใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้ง บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมรนักศึกษาฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 (Mahidol Open House)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมรนักศึกษาฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 (Mahidol Open House)   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมรนักศึกษาฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 (Mahidol Open House) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถวางแผนการเตรียมความพร้อมในการสมัครระบบ TCAS ปี 2562 ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจอยากจะเป็นทันตแพทย์ เข้าเยี่ยมชมบูธของคณะฯ และร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นพี่ มาร่วมแนะนำหลักสูตรต่างๆ พร้อมเผยเคล็ดลับการสอบเข้า การเรียน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ และตอบข้อซักถาม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปี 2561

ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา แก่ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยฟันสวย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2561 จัดโดยสโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเยาวชนมีความสนใจเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (รอบชิงชนะเลิศ) จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย และผู้ชนะการประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ (ด.ช.ธนธัส โทรอล) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ด.ญ.สุพิชญ์นันท์ พลไชยขา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ด.ญ.กฤษฏี นาคนาม) ซึ่งจะเข้ารับประทานรางวัลในงานเพื่อฟันที่คุณรัก ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ…

นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม The 32nd IADR Southeast Asian Division Annual Meeting. ณ Ariyana Danang Exhibition & Convention Center สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5  เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม The 32nd IADR Southeast Asian Division Annual Meeting.   ณ  Ariyana Danang Exhibition & Convention Center สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เมื่อวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561  นางสาวมาริษา  ศรีธวัชชัย  นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย  เรื่อง EDTA Promotes Dentine Integration of Stem Cells Delivered by Hydrogel  ซึ่งเป็นการแข่งขันในรายการ The Unilever Hatton Competition and Awards  ในการประชุม…

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย"   รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มและถวายสักการะฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนตุลาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนตุลาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนตุลาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนตุลาคมเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)