ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาล ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุวรรณี ลัภนะพรลาภ รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เข้าร่วมในพิธีสงฆ์และสักการะศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ได้เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…