คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนองมาเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง เข้าทัศนศึกษา และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1 อาคารเฉิลมพระเกียรติ 50 พรรษา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ตามโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนศรีอรุโณทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาทางด้านทันตกรรม และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้จากห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ของคณะฯ ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์โครงการ Mahidol Energy Awards 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์โครงการ Mahidol Energy Awards 2018   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลให้กับส่วนงานที่ชนะการประกวดโครงการ Mahidol Energy Awards 2018 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโปสเตอร์ เรื่อง โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานด้านการศึกษา การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้ประชาคมมหิดลมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น (ภาคสนาม)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น (ภาคสนาม)   คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น (ภาคสนาม) แก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อเรียนรู้การดับเพลิงและการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ และเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในโครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมวิชาการ The 8th Japan-Thailand-Korea Joint Symposium

ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล) และ รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ (หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา) ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 8thJapan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง “Frontier Research in Dentistry” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561   โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ ได้รับเกียรติเชิญให้เป็น Chair person ของการนำเสนอผลงาน Oral Presentation ในช่วงเช้าระหว่างเวลา 10.50 – 12.05 น. และสำหรับ ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา นั้น ได้ร่วมบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Odontogenic: keratocyst: radiographic findings” และ รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Anthocyanins and their…

อบรมแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ในการอบรมแนวทางปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ แก่ผู้แทนจากคลินิก และหน่วยงานภายในคณะฯ จัดโดยงานพัสดุ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมงานและนำเสนอ Poster Presentation ในงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Value People : คุณค่าคน คุณค่างาน” MAHIDOL QUALITY FAIR 2018 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University; Department of Stomatology; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University; Department of Stomatology ; National Cheng Kung University Hospital, Taiwan   เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Chuang, Shu-Fen , Institute of Oral Medicine, National Cheng Kung University ; Director, Department of Stomatology; National…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication โดย Professor Lakshman Samaranayake, Professor at University of Sharjah, College of Dental Medicine, Dubai, UAE.

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด Seminar and Workshop on Writing Manuscripts for Publication โดย Professor Lakshman Samaranayake, Professor at University of Sharjah, College of Dental Medicine, Dubai, UAE. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ Chung Shan Medical University, College of Oral Medicine สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Dr.Ko Huang Lue, President, Chung Shan Medical University(CSMU) พร้อมด้วย Dr. Yu-Chai Chang,…