สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ และทรงเปิดศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จากทั้งในประเทศกลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกา และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเฝ้ารับเสด็จ   ในลำดับถัดมา ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์…

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน พร้อมก้าวสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาสู่สังคม และจัดกิจกรรม OPEN HOUSE DENT MAHIDOL 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน พร้อมก้าวสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาสู่สังคม และจัดกิจกรรม OPEN HOUSE DENT MAHIDOL 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแถลงข่าว “นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน” พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านที่ 1 Excellence in research with global and social impact มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่า (ValueAdded) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 Excellence in Outcome…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม DENT MU OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม DENT MU OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล”   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม DENT MU OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ทันตแพทย์ และผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่น กิจกรรม Talk Show จากนักศึกษาทันตแพทย์ กิจกรรมทัวร์คณะฯ / คลินิก / ห้องปฏิบัติการงานวิจัย, แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ, กิจกรรม Workshop พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้ทดลองเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ สาธิตการใช้เครื่องมือ และการทำแลปฯ ต่างๆ, การแสดงนวัตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์ และผลงานวิจัย พร้อมซุ้มกิจกรรมเล่มเกมรับของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนพฤษภาคมเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดผลงานวิจัย ในงานประกวดผลวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยมีนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ส่งผลงานงานเข้าร่วมประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล