คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล จาก สกอ. ประจำปี 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล จาก สกอ. ประจำปี 2561   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์, ผศ.ดร.ศจี ศิริไกร, อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

“WHO Collaborating Centres on Oral Health Meeting” and “Achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs) through Nutrition and Oral Health: Celebrating Newcastle University’s 21 Years as a WHO Collaborating Centre”

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เข้าร่วมงานประชุม WHO Collaborating Centres on Oral Health Meeting และ Achieving the UN Sustainable Development Goals through Nutrition and Oral Health: Celebrating 21 Years as a WHO Collaborating Centre ณ BMA House, Tavistock Square, London

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 จาก Medical University of Lublin และ Poznan University of Medical Sciences เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 จาก Medical University of Lublin และ Poznan University of Medical Sciences เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชาวไทยชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 4 คน จาก Medical University of Lublin และ Poznan University of Medical Sciences ประเทศโปแลนด์ ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน Elective course ณ คลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก และนวัตกรรมช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ในงาน Thailand Social Expo 2018 และการประชุมวิชาการ ASEAN+3 เรื่อง “บทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3” ปีที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก และนวัตกรรมช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ในงาน Thailand Social Expo 2018 และการประชุมวิชาการ ASEAN+3 เรื่อง “บทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3” ปีที่ 2   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 และการประชุมวิชาการ ASEAN+3 เรื่อง “บทบาทการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก 3” ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมี…

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่ นางบุญเรือน ขาวค้างพลู ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เข้ารับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการทางทันตกรรม ในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ และให้บริการทางทันตกรรม ในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2561   พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เรื่องโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นความรู้สุขภาพช่องปากบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นผู้ถวายรายงาน พร้อมออกให้บริการทางทันตกรรม โดยศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสงขลา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัย อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสงขลา   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 16 The 16th National Scientific Conference of The Dental Faculty Consortium of Thailand "Advancement in Dentistry" ระหว่างวันที่ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้แก่ นางสาว สุภิสรา โพธิ์ศรี, นางสาว พรหมพิรีย สมบัติ, นางสาว…

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม ผู้บริหาร เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จฯซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา และในวาระครบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   โดยภายในงานจะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันฟรี กิจกรรมบนเวที ได้แก่ การเดินแฟชั่นโชว์และจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองรุ่น Limited Edition และแฟชั่นชุดไทยในชื่อชุด “อาภรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยรายได้การจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองส่วนหนึ่งถวายเพื่อสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1