พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรช่างทันตกรรมและผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 76 ราย เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ส่วนหลัง)