ชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ แขกผู้เกียรติ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุจิตรา กลิ่นคล้าย, คุณระพีพรรณ สุธีโอฬาร, คุณกุลวดี นวลตระกาล และคุณสมัญญา ยิ้มถนอม ซึ่งชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ จัดขึ้น โดยภายในงานมีขบวนแห่บายศรี การแสดงจากศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมรับชมวิดีทัศน์ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน จากนั้นผู้เกษียณอายุงานกล่าวแสดงความรู้สึก และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรม และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยภายในงานประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอขมาและคำไหว้ครู พิธีมอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยแด่อาจารย์ ร้องเพลงเทิดพระคุณครู และพิธีเจิมตำรา   หลังจากนั้นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีมอบรางวัลเรียนดีและประพฤติดี รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564   จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมวางพานไหว้ครู และพวงมาลัยสักการะรูปปั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้เป็น “ครูคนแรก” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิก และติดเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิก และติดเข็มชั้นปี นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง  ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงาน  ภายในงานตัวแทนนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ กล่าวคำขอขมา คำไหว้ครู พิธีมอบพานและพวงมาลัยแด่อาจารย์  จากนั้นประธานในพิธีฯ ให้โอวาท ลำดับถัดไปเป็นพิธีมอบรางวัลคลินิกประทับใจ-ครูฝึกปฏิบัติการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563-2564 พิธีมอบเสื้อกาวน์เพื่อฝึกปฏิบัติงานในคลินิกแก่นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้นปีที 1 และพิธีติดเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  จัดโดย โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

บุคลากรคลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะบุคลากรคลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 11 คน   ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านระบบการจัดเตรียมแผนการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การจัดเตรียมอัตรากำลังและการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาระบบเกณฑ์การประเมินวัดผลการศึกษา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาและระบบเทคโนโลยีทางด้าน IT การลงข้อมูลผลการศึกษา ระบบงานเวชระเบียน การบริหารจัดการ การเรียนการสอนในคลินิกต่างๆ และระบบการบริหารจัดการหน่วย Central Supply ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 เพื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีแผนจะดำเนนการเปิดรับนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์รุ่นแรก ในเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2565 นี้ต่อไป

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 12 คน   ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านโครงสร้างการบริหารงานและภาระงานของโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์, โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง, การบริหารจัดการการรับนักศึกษาเข้าศึกษา, ลงทะเบียนเรียน, การจัดตารางเรียน การดูแล ประสานงาน, การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบัติ และการวัดผลและประเมินผลการศึกษา   เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติต่อไป   ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมภายในสิรินธรทันตพิพิธ และถ่ายภาพร่วมกัน

งานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565   ในการนี้คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้น อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม นักศึกษาและสวัสดิการต่างๆ, รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม แนะนำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, คุณกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพ แนะนำการบริการสุขภาพ และการลาป่วย ต่อจากนั้น คุณวรนุช แวงสูงเนิน อาจารย์ประจำชั้น แนะนำเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์การแต่งกาย ระเบียบต่างๆและการปฏิบัติตนในระหว่างการเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุมสมพร…

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การปฏิบัติเพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การปฏิบัติเพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการรักษาทางทันตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิลุบล ไทยรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 304 - 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดย โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวรายงานการดำเนินงานและผลการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร   จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม จำนวน 17 ราย และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง จำนวน 46 ราย ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมให้โอวาท จากนั้นพิธีมอบรางวัลเรียนดี รางวัลความประพฤติดีของแต่ละหลักสูตร และรางวัลเพื่อนดีเด่นของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ต่อจากนั้นผู้สำเร็จการศึกษากล่าวคำปฏิญาณ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ ณ…

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวรายงานการดำเนินงานและผลการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม จำนวน 10 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง จำนวน 49 คน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลเรียนดี รางวัลความประพฤติดีของแต่ละหลักสูตร และรางวัลเพื่อนดีเด่นของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 1,062,671.24 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนมาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 1,062,671.24 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนมาก   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี จัดโดยคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ และผู้มีจิตศรัทธา จัดพิธีทอดผ้าป่าดังกล่าวขึ้น ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบเงินทำบุญทอดผ้าป่าจำนวน 1,062,671.24 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคอีกเป็นจำนวนมาก