คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 1.0 (MU AUN-QA Assessment 1.0) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 1.0 (MU AUN-QA Assessment 1.0) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ในรูปแบบ Online MU AUN-QA Assessment   เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมิน อาจารย์ ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 1.0 (MU AUN-QA Assessment 1.0) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ในรูปแบบ Online…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานเกษียณอายุงาน ประจำปี 2564 แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings สำหรับในปีนี้มีผู้เกษียณอายุงานทั้งสิ้น 11 ท่าน ได้แก่ ศ.คลินิก ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต, รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, คุณเรวดี สิงห์สถิตย์, คุณวันชลี ทิพวัลย์, คุณอัมพร ศรีทอง, คุณอำภา แช่มใย, คุณโกศล ขำท่าพูด, คุณคำเพียร ปามา, คุณสุทัศน์ จิตรชื่น,…

ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่

ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ สราวุธ เทพานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคาร 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย“ เนื่องในวันมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจากผู้บริจาคสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจากผู้บริจาค สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   โดยมี รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ - พ.ต.ดร.พล ณรงค์เดช มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท - ผศ. ดร. นพ. ทพ.บวร คลองน้อย มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท - ทพญ.วรนันท์ ทวีแสงพานิชย์ มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท - บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยภายในงานประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอขมาและคำไหว้ครู พิธีมอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยแด่อาจารย์ ร้องเพลงเทิดพระคุณครู และพิธีเจิมตำรา หลังจากนั้นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา และพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติงานคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมวางพานไหว้ครู และพวงมาลัยสักการะรูปปั้น…

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์ประจำบ้าน จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 314,933 บาท จากสมาชิกวุฒิสภา และจำนวน 100,000 บาท จากคุณกิติชัย วงษ์เจริญสิน เพื่อใช้สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการรักษาทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 314,933 บาท จากสมาชิกวุฒิสภา และจำนวน 100,000 บาท จากคุณกิติชัย วงษ์เจริญสิน เพื่อใช้สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการรักษาทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ ทพ.นิติพันธ์ จีระแพทย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการ เป็นผู้แทนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 314,933 บาท จากสมาชิกวุฒิสภา และจำนวน 100,000 บาท จากคุณกิติชัย วงษ์เจริญสิน โดยมี ทพญ.สุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนส่งมอบเพื่อใช้สนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการรักษาทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์…

การประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 เรื่อง 3rd MU Orthodontic Symposium : Medications and Orthodontic Tooth Movement ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

การประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 เรื่อง 3rd MU Orthodontic Symposium : Medications and Orthodontic Tooth Movement ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM   เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 เรื่อง 3rd MU Orthodontic Symposium : Medications and Orthodontic Tooth Movement ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ภญ.สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ (นางสาวไทย 2562 และ…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM   เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดพร้อมชี้แจงกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี กล่าวต้อนรับ และผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาเข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยภายในงานมีกิจกรรมอาทิเช่น การสนทนาใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายรหัส “ปริศนาดนตรี” วิดีทัศน์ “จากลูกศิษย์” โดยสโมรสรนักศึกษา, การประกาศผลการแข่งขัน E-sport จากชมรมกีฬา, การประกาศผลคะแนนกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายรหัส และการแสดงดนตรี จากชมรมดนตรี