นักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program ” Oral Cancer and Intercultural Practices” และได้รับรางวัล “Best Video Presentation”

นักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ทพ.กัญญาณัฐ บุญยัง นักศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, ทพ.จิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก, Dr. Mya Thiri และ Dr. Khin Mya Tun นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรชีววิทยาช่องปาก ได้เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program " Oral Cancer and Intercultural Practices" จัดโดย The NCKU Overseas Hub in Malaysia โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์ ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นผู้ประสานงาน   นอกจากนี้ ทพ.กัญญาณัฐ บุญยัง ยังได้รับรางวัล "Best Video Presentation" ในกิจกรรมนี้ด้วย…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ ENVIRONMENT AND SAFETY 2022

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ENVIRONMENT AND SAFETY 2022 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ จากนั้น คุณอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคมผู้แทนจากบริษัท ปตท.จีซี ให้เกียรติส่งมอบชุด PPE โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้มารับบริการ ลำดับถัดไปเป็นพิธีมอบโล่รางวัล ESPReL แก่ห้องปฏิบัติการ และพิธีมอบใบเกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2565 แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิป VDO Environment and Safety…

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : The Way Forward 2022 และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : The Way Forward 2022 และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ   เพื่อระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากการเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (MU Council Visit) ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน ทั้งในด้านวิจัย วิชาการ และการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล   ขอขอบคุณรูปภาพ จาก งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับปีการศึกษา 2565 โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยภาษาอังกฤษ และเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษาในหลักสูตร ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

เคทีซี เจอนี่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จากกิจกรรม “ให้รอยยิ้มของเราส่งต่อฟันสวยให้กับผู้ยากไร้”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวดวงกมล อินทรพราหมณ์ ผู้อำนวยการ – บริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเพจเฟซบุ๊ก “KTC Journey” (เคทีซี เจอนี่) มอบเงินสมทบทุน จำนวน 20,000 บาท ให้กับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จากการจัดกิจกรรม “ให้รอยยิ้มของเราส่งต่อฟันสวยให้กับผู้ยากไร้” เชิญชวนแฟนเพจร่วมโพสต์รูปรอยยิ้มใต้ คอมเมนต์เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค โดยมีนางกาญลดา ศิริมาตย์ ผู้จัดการ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ให้เกียรติรับมอบเงิน ณ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล บริเวณโถงน้ำพุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม งานประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล   ในงานนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล MU Green Ranking 2021 แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้วย   รางวัล MU Green Ranking 2021 เป็นกิจกรรมที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable…

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ จำนวน 4 คน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 โดยได้เข้าร่วมฟังบรรยาย แนะนำการศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, ชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์ และเยี่ยมชม ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น, ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยาช่องปาก, ห้องปฏิบัติการทันตกรรม (ทันตกายวิภาคศาสตร์) และโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมร้าน M Dent ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคณะฯ   ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติ มอบใบประกาศนียบัตรในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว   โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานจริงในสาขาวิชาชีพที่สนใจ

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ และการเรียนการสอน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 76 คน จากโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าชมการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น และชมการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ณ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม   นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มาแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง “Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice”

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมวิชาการ เรื่อง "Geriatric Periodontology And Oral Medicine: The Future Of The Dental Profession In Day-To-Day Practice" ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน   และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกันยวัชร์  รัตนสุวรรณ…

โครงการ “ทันตสาธารณสุขสู่ประชาชนของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ทันตแพทย์ปริย แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในโครงการ "ทันตสาธารณสุขสู่ประชาชนของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร" เพื่อให้บริการทางทันตกรรมกับประชาชน ณ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม