พิธีปิดการอบรม “2022 New Southbound Special Needs Oral Care Training Program” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมสำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ เรื่องการดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ “2022 New Southbound Special Needs Patients Oral Care Training Program” ซึ่งจัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings   พิธีปิดดังกล่าว เริ่มด้วยการกล่าวขอบคุณโดยคณบดีจากสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการอบรม ซึ่งนอกจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แล้ว จะประกอบไปด้วย Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Hanoi Medical University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม…

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ซึ่งภาควิชากายวิภาคศาสตร์จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแด่อาจารย์ใหญ่ ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 10 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดถ้ำพุทธาจาโร จังหวัดปราจีนบุรี ทำพิธีทางศาสนา พร้อมแสดงธรรมเทศนา

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเพื่อน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเพื่อน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรกของคณะฯ โดยมีผู้บริหาร ครอบครัวยุกตะนันทน์ ศิษย์เก่า บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี   ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี มอบหมายให้ผู้แทน มอบเงินบริจาคสมทบทุนกองทุน ศ.อิศระ-ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดย หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดย หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม วิธีการใช้สื่อหนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร หัวหน้าโครงการการผลิตสื่อทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเห็น และอาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม วิธีการใช้สื่อหนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี ผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom สำหรับคุณครูโรงเรียนสอนคนตาบอด จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้ -โรงเรียนธรรมิกวิทยา -โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี -โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น -โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง -โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา   พร้อมทั้ง ได้ส่งมอบ หนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์  สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ลิมป์กิตติกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน  พิชยภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  แก่งอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  โควาวิเศษสุต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย  โชติดาว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ลำดับถัดไปเป็นการแนะนำการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนฤมล  พันธุ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา และการแนะนำและพูดคุยกับคณาจารย์โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล ผู้อำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ และทีมอาจารย์ จากนั้นเป็นการแนะนำงานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร  เหลืองชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา การแนะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นเป็นการแนะนำหน่วยบริการสุขภาพ โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการพัฒนาชีวิตด้วยจิตตภาวนา สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 3–5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ" พัฒนาชีวิตด้วยจิตตภาวนาสำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 9" ณ วัดใหญ่คลายคีรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทั้งการเรียน ชีวิตส่วนตัว และการทำงาน จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Saveetha Dental College สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Saveetha Dental College, Saveetha Institute of Medical and Technical Science (SIMATS) สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Aravind Kumar Subramanian, Dean   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ, Prof. Dr. Lakshmi Thangavelu, Dean of International Affairs และ Prof. Dr.…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)