คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12th Asian Chief Dental Officers’ Meeting

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12ᵗʰ Asian Chief Dental Officers’ Meeting   เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชม เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12ᵗʰ Asian Chief Dental Officers’ Meeting (12ᵗʰ ACDOM) ในหัวข้อ“The Global Strategy on Oral Health. What Impact on the Oral Health Agenda…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย แนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์, อ.นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์, อ.ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์, อ.ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์, อ.ทพญ.คุนันยา พิมลบุตร เป็นวิทยากร และการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อภายในประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร และการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา (ประธานหลักสูตร) เป็นวิทยากร…

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention”   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก, รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304 - 305 ชั้น…

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร”

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร”   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อ การจัดการการเงินเบื้องต้น สำหรับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก คุณดรัณ พนัสโสภณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างวินัยทางการเงิน หลักการในการแบ่งสัดส่วน และการบริหารเงินเบื้องต้น การเลือกในการลงทุนหรือสร้างหลักประกันสำหรับบุคลากร พร้อมตัวอย่างและตอบข้อซักถาม แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10   เมื่อที่ 21 มีนาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญของสำนักงานทันตแพทยสภา และเข้าร่วมการประชุมทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ทพ.สุชิต พูลทอง ผู้ดำรงตำแหน่งนายกทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ณ สำนักงานทันตแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย Faculty of Dentistry, Niigata University และ School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย Faculty of Dentistry, Niigata University และ School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น   เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 13 คน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565 ของ 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Niigata University สำหรับนักศึกษากลุ่มแรก และ…

คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงานของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารงาน การนัดหมาย ระบบค่าตอบแทน การบริการผู้ป่วย และระบบการจัดการหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน” การประกวดผลงานคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน" การประกวดผลงานคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน” การประกวดผลงานคุณภาพ งานมหกรรมคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 ซึ่งจะนำเสนอโปสเตอร์ผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ต่อไป โดยมีคณะกรรมกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ สัมภาษณ์เจ้าของผลงานที่เข้ารอบตัดสิน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับทันตแพทย์และแพทย์ Basic Life Support (Provider)

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับทันตแพทย์และแพทย์ Basic Life Support (Provider)   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับทันตแพทย์และแพทย์ Basic Life Support (Provider) โดยมีสมาชิกที่มีบัตรรับรองการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ CPR จะหมดอายุภายในปี 2565 และยังไม่เคยอบรมเข้ารับการอบรม จำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ, รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   ทันตแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว มีจำนวน…