คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณดีเด่น ในสาขาต่างๆ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณดีเด่น ในสาขาต่างๆ   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณดีเด่น ในสาขาต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ดังมีรายนามต่อไปนี้     รางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 “Person Of The Year 2021” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร…

โครงการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม”

โครงการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม”   หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร จัดโครงการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม” (English Communication for Dental Clinic Staff) ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว/ ผู้ช่วยศาสตราจราย์ ดร.ทันตแพทย์ กวิน สิปิยารักษ์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน/ Mr. David Perrodin, English language specialist จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล/ อาจารย์ ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ…

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2563 และผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2563 และผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์     และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์ และคณะ ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า ผลงานอนุสิทธิบัตร เลขที่ 16320 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ดูแลช่องปาก” ในพิธีมอบรางวัล งานครบรอบ 52…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 52 ปีวันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 52 ปีวันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา