คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวรายงานการดำเนินงานและผลการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม จำนวน 10 ราย และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง จำนวน 35 ราย และมอบรางวัลเรียนดี รางวัลความประพฤติดีของแต่ละหลักสูตร รางวัลเพื่อนดีเด่นของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง   จากนั้น ผู้สำเร็จการศึกษากล่าวคำปฏิญาณ คณบดีให้โอวาท และร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50…

โครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน

สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ ชุมชนบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจสุขภาพทั่วไป และการทำกายภาพบำบัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนแบบเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย การเข้าร่วมฟังบรรยายแนะนำการศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ และการใช้ชีวิตของนักศึกษาทันตแพทย์ จากนั้น เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการลงปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์) และคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงสิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้าง การมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม   การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานจริงในสาขาวิชาชีพที่สนใจ

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันต่อการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ

คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Regenerative Endodontics: When it works VS When it does not” ในงานประชุม Clinical, Academic & Research in Endodontics Online Series- 1 จัดโดย Indian Endodontic Society ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดไปยังคณะทันตแพทย์ทั่วประเทศอินเดีย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน

สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เปิดบ้านทันตแพทย์มหิดล “Open House Dent MU”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม เปิดบ้านทันตแพทย์มหิดล “Open House Dent MU” โดยมีกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ดังนี้   ส่วนที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Mahidol Dental Integration Academic Competition ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เป็นการตอบปัญหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถประยุกต์เข้ากับความรู้ทางทันตกรรม มีโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 30 ทีม   ส่วนที่ 2 กิจกรรม Open House Dent MU โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คน ที่ลงทะเบียนเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็น รอบละ 50 คน (จำนวน 2 รอบ) มีนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นพี่มาร่วมแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ,…

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง Management of dental crowding in primary and mixed dentitions : Where have we been and where are we going?

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง Management of dental crowding in primary and mixed dentitions : Where have we been and where are we going? โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์วัลลภ จันทร์สว่าง เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยาย A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก Columbia University สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาสาขาชีวการแพทย์ จาก Columbia University สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ “Innovative Tech & Procedures to Enhance Oral Care with AI” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม “Biomedical Cross Cultural Education Program (BioCEP) 2023” ของ Columbia University   โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์บินิท เชรทรา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร…

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) โดย นายอาทร นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ให้เกียรติมอบรางวัล   สำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสร้าง ความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก สำนักงานการวิจัย ต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ซึ่งจะให้การรับรอง 4 ปี (พ.ศ.2567 - พ.ศ.2570) โดยเข้าตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ สำนักงานการวิจัย ชั้น 5, 6 และ 7 อาคารปฏิบัติการวิจัย