พิธีปิดโครงการ “นักบริหารระดับต้น: ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล First – line Executive Program: Leadership for 21st Century Faculty of Dentistry Mahidol University”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานในพิธีปิดโครงการ “นักบริหารระดับต้น: ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล First – line Executive Program: Leadership for 21st Century Faculty of Dentistry Mahidol University” โดยมีบุคลากรของสำนักงานและโรงพยาบาลทันตกรรม เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 และรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานพิธีมอบรางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 และพิธีมอบรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องนักวิจัยที่สร้างผลงานวิจัย อันนำมาซึ่งชื่อเสียงแก่สถาบัน และเป็นการยกย่องผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) รางวัลวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น รางวัลบุคลากรดีเด่น

การประชุมสัมมนาวิชาการ งานวันวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Dental Research Day 2023 (MDRD 2023)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ งานวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Dental Research Day 2023 (MDRD 2023) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการเสวนาวิจัย โดยหัวหน้าทีมและกลุ่มวิจัย ในหัวข้อ “มุมมองและความคาดหวังของอาจารย์รุ่นใหม่ต่อการทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัย” นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์นครินทร์ กิตกำธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรัญญา จันตะดุลย์, อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สงค์สอาด, อาจารย์ ดร. ภญ.…

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 จากนั้น อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม นักศึกษาและสวัสดิการต่างๆ, ต่อด้วยทีมหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร แนะนำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, ทีมโรงพยาบาลทันตกรรม แนะนำการบริการสุขภาพ และการลาป่วย ต่อจากนั้น คุณวรนุช แวงสูงเนิน อาจารย์ประจำชั้น แนะนำเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์การแต่งกาย ระเบียบต่างๆ และการปฏิบัติตนในระหว่างการเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ และในช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธ และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Yonsei University College of Dentistry

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Kee-Joon Lee, Dean, Yonsei University College of Dentistry สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ที่มีระหว่างกัน   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Prof. Ki Woo Kim, Director of External Affairs ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Kyung-Seok HU, Vice…

กิจกรรม Smoking Cessation Practice โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Smoking Cessation Practice โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติ​งานคลินิกของนักศึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีปิดการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all (ภาคปฏิบัติ) จำนวน 25 ท่าน จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all (ภาคบรรยาย)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL (ภาคบรรยาย- onsite​) จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาราวรรณ วนะชิวนาวิน เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ให้การต้อนรับ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล