ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “2022 Approaches in Pediatric Dentistry”

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “2022 Approaches in Pediatric Dentistry”   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “2022 Approaches in Pediatric Dentistry” จัดโดย ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ บรรยายเรื่อง “Pediatric Dentistry: Freshen up!!” จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “เคลียร์ข้อสงสัยใน Clear Aligner สำหรับเด็ก” โดย ทพญ.เรืองรัตน์ โกมลภิส และการบรรยายเรื่อง “The Challenge of Balancing: Minimal and Invasive approach in Caries Management” โดย รองศาสตราจารย์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 75 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการขับเคลื่อนคณะฯ" ในโครงการสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะกรรมการประจำคณะฯ, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ, ผู้ควบคุมคลินิก, ผู้จัดการคลินิก, หัวหน้างาน, หัวหน้าหน่วย, หัวหน้าศูนย์, หัวหน้าคลินิก เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยงานแผนและงบประมาณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารประจำปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารประจำปี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในโอกาสเข้าตรวจสอบอาคารประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของคณบดีสาขาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่   เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit on Tobacco Control) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และรองศาสตราจารย์ ทพญ.เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย   พร้อมทั้งเข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563-2565…

การอบรมเรื่อง “จะดำเนินการอย่างไรเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดี และการดำเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

การอบรมเรื่อง “จะดำเนินการอย่างไรเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดี และการดำเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”   เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “จะดำเนินการอย่างไรเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกฟ้องคดี และการดำเนินคดีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวภัทรสุดา บุญกิตติเจริญ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด), นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานวินัย กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายอาริยารักษ์ จันทะเขต นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดยหน่วยกฎหมาย…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปาก ร่วมรัฐ-เอกชนในกลุ่มประชากรอายุ 3-6 ปี : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทยสภา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปาก ร่วมรัฐ-เอกชนในกลุ่มประชากรอายุ 3-6 ปี : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทยสภา   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปากร่วมรัฐ-เอกชนในกลุ่มประชากรอายุ 3-6 ปี : กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทยสภา   โดยมี นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู,…

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบธงสัญลักษณ์งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งต่อไป

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบธงสัญลักษณ์ งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งต่อไป   เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบธงสัญลักษณ์งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท จากนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้ง 9 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19” ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์   โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานและร่วมเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานและร่วมเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9   เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ทพญ.ลลิดา องค์ชวลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและความเสี่ยง และ นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานและร่วมเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19” โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์