กลุ่มบริษัทบีทีเอส (BTS) บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการคลินิกทันตกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กลุ่มบริษัทบีทีเอส (BTS) บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการคลินิกทันตกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส (BTS) พร้อมด้วย นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรรมการ บมจ.บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ให้เกียรติบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ รองศาสตราจารย์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จากบริษัท POSE HEALTH CARE LIMITED เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จากบริษัท POSE HEALTH CARE LIMITED เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ POSE CLORITE PLUS จำนวน 24 แกลลอน โดยมี ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ CEO จากบริษัท POSE HEALTH CARE LIMITED เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19 แก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรม บุคลากรทางทันตกรรม นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17