คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด และ N95 Mask จำนวน 200 ชิ้น เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด และ N95 Mask จำนวน 200 ชิ้น เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และรองศาสตราจารย์ ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง รับมอบชุด PPE set จำนวน 100 ชุด และ N95 Mask จำนวน 200 ชิ้น จาก ทพ.ไพฑูรย์ และ…

กลุ่มบริษัทบีทีเอส (BTS) บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการคลินิกทันตกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กลุ่มบริษัทบีทีเอส (BTS) บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการคลินิกทันตกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส (BTS) พร้อมด้วย นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรรมการ บมจ.บีทีเอสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ให้เกียรติบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ และ รองศาสตราจารย์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จากบริษัท POSE HEALTH CARE LIMITED เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ จากบริษัท POSE HEALTH CARE LIMITED เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ POSE CLORITE PLUS จำนวน 24 แกลลอน โดยมี ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ CEO จากบริษัท POSE HEALTH CARE LIMITED เป็นผู้แทนส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19 แก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรม บุคลากรทางทันตกรรม นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 17