คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 33rd SEAADE Annual Scientific Meeting

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 33rd  South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) Annual Scientific Meeting ภายใต้หัวข้อ “Getting Dental Education Back on Track” จัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, University of Puthisastra ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ SEAADE President…

พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ และมอบรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ และมอบรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร   โดยในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ได้รับรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น จำนวน 7 ท่าน ดังนี้     - ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์       - ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น” สาขาปริทันตวิทยา ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์    …

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Unlock ใจ : เห็นเรา.. ก่อนเห็นฟัน”

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Unlock ใจ : เห็นเรา.. ก่อนเห็นฟัน” โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา บูรณชาติ และทีมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ทันตแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 ท่าน   1. นางอุไลวิน บุดนาโค (ทันตแพทย์ โรงพยาบาลแขวงอุดมไซ) 2. นายสุลิเดด อินทะกอน (หัวหน้าแผนก คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป. ลาว)   ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24 ในระยะที่ 2 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 หลังจากที่การอบรมในระยะแรก ได้มีขึ้น…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม SATU Presidents’ Forum 2022 General Assembly และ NCKU Overseas Hub Joint Meeting

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ อาจารย์ ทันตแพทย์บินิท เชรทรา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร) ในฐานะผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมการประชุม SATU Presidents’ Forum 2022 General Assembly ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Alliances: Solutions for Strategic Partnerships in Light of Challenges and Uncertainties” จัดขึ้นโดยเครือข่าย Presidents’ Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities (SATU) ระหว่างวันที่…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายาที่เกิดภายในเดือนพฤศจิกายนเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเล่นเกมชิงรางวัล ผู้บริหารร่วมอวยพรวันเกิด พร้อมจับฉลากมอบรางวัลพิเศษ ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (วิทยาเขตพญาไท) และ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา)

กิจกรรมขยายผลโครงการ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin. ดี Happy Life)” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมขยายผลโครงการ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน (Fin. ดี Happy Life)” ครั้งที่ 1 โดยมีคุณอนุชาติ สนมศรี และคุณกมลชนก จงเฟื่องปริญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน การบริหารจัดการหนี้ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน และภัยทางการเงิน เสริมสร้างพฤติกรรมและสุขภาพการเงินให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

การอบรม “หลักสูตรให้มีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม "หลักสูตรให้มีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565" แก่บุคลากรของคณะฯ โดยมี คุณสุทธินันท์ สมัยกุล และ คุณสุรศักดิ์ แก้วจันทรา ผู้ชำนาญการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ และให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 24)   จากนั้น พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวแนะนำการศึกษาดูงานแก่ผู้รับการฝึกอบรมฯ ต่อด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน รุ่นที่ 23 จำนวน 6 หลักสูตร และความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน รุ่นที่ 24 จำนวน 8 หลักสูตร ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ…