องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ประธานกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกฯ ในรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ทันตแพทยสภา จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

ทันตแพทยสภา จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live   เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ทันตแพทยสภา ได้จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 (พ.ศ.2565-2568) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ วาระที่ 10 กล่าวเปิดงานแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมตอบข้อซักถาม จากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทันตแพทยสภา เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมตอบข้อซักถาม แก่สมาชิกทันตแพทยสภา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ สถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ สถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ผู้อำนวยการหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช ประธานตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมิน ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Southern Taiwan Science Park Bureau Project: Emerging Domains of Precision Health, Modules and Clinical Practice for Invisible Dental Correction and Temporary Anchorage Device”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Southern Taiwan Science Park Bureau Project: Emerging Domains of Precision Health, Modules and Clinical Practice for Invisible Dental Correction and Temporary Anchorage Device”   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Chien-Ning Huang, President, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), Prof. Dr. M. F. Lindawati…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบน้ำยาบ้วนปาก HYDROGEN PEROXIDE MOUTHWASH จำนวน 990 ขวด จากบริษัท เวิร์ค สมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบน้ำยาบ้วนปาก HYDROGEN PEROXIDE MOUTHWASH จำนวน 990 ขวด จากบริษัท เวิร์ค สมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบน้ำยาบ้วนปาก HYDROGEN PEROXIDE MOUTHWASH จำนวน 990 ขวด จากบริษัท เวิร์ค สมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมีรศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา เป็นตัวแทนของบริษัท เวิร์ค สมาร์ท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในการส่งมอบน้ำยาบ้วนปาก HYDROGEN PEROXIDE MOUTHWASH ที่ทางภาควิชาเภสัชวิทยา ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาบ้วนปาก ภายใต้ชื่อ K-lab+…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แบบตลับทดสอบ จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท จากบริษัท เซนด์เมด จำกัด (มหาชน) SMD

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แบบตลับทดสอบ จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท จากบริษัท เซนด์เมด จำกัด (มหาชน) SMD   เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แบบตลับทดสอบ จำนวน 5,000 ชุด มูลค่า 600,000 บาท จากบริษัท เซนด์เมด จำกัด (มหาชน) SMD โดยมี ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ…

โครงการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” สำหรับนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

โครงการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” สำหรับนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” สำหรับนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุม 305-306 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) และห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยชีวิต เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิด

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ภายในงานมีการแนะนำคณาจารย์ และนักศึกษาใหม่แนะนำตัว แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนะนำระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และแนะนำห้องปฏิบัติการโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)