คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Double Degree Program

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Double Degree Program   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Double Degree Program (International Program) Master of Science Program in Implant Dentistry, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Thailand and Master of Science Program in Implantology and Dental Surgery, International Medical College (IMC), Munster, Germany. ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6”

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6”   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6” โดยภายในงานมีการบรรยายแนะแนวการทำงานในการใช้ทุนโดยวิทยากรรับเชิญ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และกิจกรรมแบ่งกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องบรรยาย B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีมอบครุยวิทยฐานะผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบครุยวิทยฐานะผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ซึ่งในปีการศึกษา 2561  มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ทั้งสิ้น 5 ท่าน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ อูริค โยส (Univ. Prof. Dr.med. Dr.med dent. Dr.h.c.mult. Ulrich Joos) ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาดังกล่าว และได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ …