คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และจัดกิจกรรม workshop ฝึกทักษะการเป็นทันตแพทย์ ภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565“ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 โดยมี นางสาวอารี วัชรโสตถิกุล หัวหน้างานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1- 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเทคนิค วิธีการและรายละเอียดการรับสมัคร Mahidol Admission, กิจกรรม Mahidol Open House แนะนำคณะต่างๆ นอกจากนี้จะมีการนำชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกิจกรรม MU Festival กิจกรรมสันทนาการจากนักศึกษารุ่นพี่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป   พร้อมกันนี้โรงเรียนได้มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของพิพิธภัณฑ์ต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 16th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat Office) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี “The 16th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress” ในหัวข้อ “Reinventing Dentistry for the Artificial Intelligence Era”   การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ณ Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นสถาบันเจ้าภาพ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 โดยมี…

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม เรื่อง Upskills for New Dental Graduates: Management of Emergency Dental Patients

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง Upskills for New Dental Graduates: Management of Emergency Dental Patients จัดโดย ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงปิยพรรณา พุ่มผลึก, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต, อาจารย์ ทันตแพทย์ภัทร์ ภู่เจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรฤดี สุรัตนสุรางค์, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรชตวรรณ ลีลารังสรรค์,…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเยาวชนมีความสนใจ เอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ซึ่งภายในงานมีการตรวจสุขภาพช่องปากผู้เข้าร่วมประกวด และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2565 โดยผู้ชนะการประกวดจะเข้ารับประทานรางวัล ในงานนิทรรศการทันตสุขภาพเพื่อฟันที่คุณรัก ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า ในโอกาสต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนตุลาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายาที่เกิดภายในเดือนตุลาคมเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเล่นเกมชิงรางวัล ผู้บริหารร่วมอวยพรวันเกิด พร้อมจับฉลากมอบรางวัลพิเศษ ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (วิทยาเขตพญาไท) และ ห้องประชุมคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ชั้น 4 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปิดการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชน ( 1 คน / 1 การรักษา ) ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟันฉุกเฉิน ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ   นอกจากนี้เพื่อให้ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและวิชาชีพ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพในช่องปาก พร้อมทั้งรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดีของตน และบุคคลที่ใกล้ชิด โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา) โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมเป็นจำนวนมาก

ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี กับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับ บัณฑิต และมหาบัณฑิต ของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ในการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม Exit Interview part II สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview part II สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย นายกสโมสรฯ กล่าวรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564-2565 พร้อมประกาศรายชื่อนายกสำรองและผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567   ลำดับถัดไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ นายกสโมสรฯ ประจำปี 2566 กล่าวรับตำแหน่ง และกิจกรรมจับสลากมอบโชคแก่สมาชิก ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings