โครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

โครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เสวนาความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

การตรวจประเมิน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจประเมิน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้รับการตรวจรับรองหลักสูตรฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหารโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมิน ฯ จากทันตแพทยสภา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช, รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์, ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ และ…

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Occlusion-Maxillo-Ortho Multidisciplinary approach in Orthognathic Surgery First”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Occlusion-Maxillo-Ortho Multidisciplinary approach in Orthognathic Surgery First”   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Occlusion-Maxillo-Ortho Multidisciplinary approach in Orthognathic Surgery First” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สมชาติ เราเจริญพร รองคณบดีฝ่ายเทคโนยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร, อาจารย์ ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทันตแพทย์ที่สนใจ ในรูปแบบการประชุมแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 (ส่วนหลัง)​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา​ และผ่านระบบออนไลน์

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง “Dental Anthropology”

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง “Dental Anthropology”   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง Dental Anthropology โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.กนกนาฎ จินตกานนท์, อาจารย์ ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ และ อาจารย์ ดร.กรกฎ บุญลพ เป็นวิทยากรบรรยายแก่ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม A1 ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

งานประชุมวิชาการออนไลน์ The Southern Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Center – Ending Survey and Experience

งานประชุมวิชาการออนไลน์ The Southern Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Center - Ending Survey and Experience   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ The Southern Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Center - Ending Survey…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสิรินเด้นท์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสิรินเด้นท์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสิรินเด้นท์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการผลิตยาสีฟันสิรินเด้นท์ ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11905 ซึ่งเป็นยาสีฟัน ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็น Oral moisturizer สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นภายในช่องปาก มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบและเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในช่องปาก เพื่อแจกจ่ายและจำหน่าย ซึ่งตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายโดย บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี…

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Design for Dental Practice: An Ethnographic Case Study of Dental Students in a Simulation-Based Laboratory Setting” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดยหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแสดงบรรเลงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีไทยของนักศึกษาทันตแพทย์ แก่ผู้สนใจและผู้มารับบริการทางทันตกรรม

พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแสดงบรรเลงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีไทยของนักศึกษาทันตแพทย์ แก่ผู้สนใจและผู้มารับบริการทางทันตกรรม   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ทะเบียน มาลัยเล็ก ครูสอนดนตรีไทย พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะฯ ให้เกียรติเข้าร่วมรับชมการแสดงบรรเลงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีไทยของนักศึกษาทันตแพทย์ แก่ผู้สนใจและผู้มารับบริการทางทันตกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ประจำปี 2564 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ แก่สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จากเครือข่ายการศึกษาของ 5 วิชาชีพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2564 ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2564 1.…

หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช) ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นายเกษม จิตติวุฒินนท์ (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ), นายติณณภพ พัฒนะ (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ) บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้วยโมเดล STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต” และนายภิญโญยศ ม่วงสมมุข (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ) , นางภัทรพรรณ สุดแสวง (เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ) บรรยายเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3…