พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกษียณอายุงาน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกษียณอายุฯ โดยในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เกษียณอายุฯ เข้าร่วมในพิธีจำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณสุจิตรา กลิ่นคล้าย และ คุณระพีพรรณ สุธีโอฬาร โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “กินอยู่อย่างสง่า ชะลอความชราด้วยอาหาร” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ การแสดงดนตรี โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุฯ, พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตรจากนั้นประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณเนื่องในวาระเกษียณอายุฯ ผู้แทนเกษียณอายุฯ กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช เป็นประธานฯ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมเยียนบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดเลย ได้แก่ โรงพยาบาลนาด้วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลปากชม โรงพยาบาลเชียงคาน และโรงพยาบาลท่าลี่ และการประชุมวิชาการ “วิชาการสัญจร ทันตฯ มหิดล ครั้งที่ 13” “พร้อมสรรพ รับมือ คุณ Trauma” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมุนินทร์ ชัยชโลธร เป็นวิทยากรบรรยาย ในที่ 29 กันยายน 2565 ทั้งรูปแบบการประชุม onsite และ online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บัณฑิตทันตแพทย์ สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการติดตาม ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ทันตแพทย์​ภาครัฐและเอกชน…

ชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ แขกผู้เกียรติ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุจิตรา กลิ่นคล้าย, คุณระพีพรรณ สุธีโอฬาร, คุณกุลวดี นวลตระกาล และคุณสมัญญา ยิ้มถนอม ซึ่งชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ จัดขึ้น โดยภายในงานมีขบวนแห่บายศรี การแสดงจากศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมรับชมวิดีทัศน์ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน จากนั้นผู้เกษียณอายุงานกล่าวแสดงความรู้สึก และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสและนักศึกษาพบปะ-พูดคุยกัน เข้าร่วมชมนิทรรศการ ย้อนอดีต ทันตะ มหิดล และชมภาพยนตร์และคลิปวีดิทัศน์ย้อนเวลาไปกับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ทันตแพทย์จาก Dental College RIMS, Imphal สาธารณรัฐอินเดีย เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr. Amandeep Kaur ทันตแพทย์จาก Department of Conservative Dentistry and Endodontics, Dental College, Regional Institute of Medical Sciences (RIMS), Imphal สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิก ณ คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ ศูนย์ Mahidol Dental Microscope Center ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565   โดยในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาและนำเสนอผลงานภายในงาน มหกรรมมหิดลเพื่อสังคมประจำปี 2565 (MU Social Engagement Forum 2022)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมเสวนาและนำเสนอผลงานในงาน มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี 2565 (MU Social Engagement Forum 2022) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้หัวข้อ “Healthy Together ชุมชนเมืองสุขภาพดี” ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่   1. การเสวนาในหัวข้อ “ดูแลสุขภาพปากและฟันของลูกรัก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงรชยา จินตวลากร, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปนิดา ภาวิไล ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์   2. การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Persentation หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการแปรงฟันเพื่อสุขภาพช่องปากของผู้บกพร่องทางการเห็น ด้วยสื่อการสอนประกอบภาพนูน” โดย…

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี แด่คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกัลยา ยันต์พิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สมชาติ เราเจริญพร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร และ อาจารย์ ทันตแพทย์ปริย แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมกันนี้ได้นำกระเช้าเพื่อมอบ แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นางรัญดา ดำสิม หัวหน้าโรงเรียนเทคโนโยลีทันตกรรม กล่าวรายงาน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ลำดับต่อไปเป็นการแนะนำคณาจารย์ แนะนำตัวนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ แนะนำหลักสูตร การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดย นางสาวญาณี หทัยพิชิตชัย พยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ แนะนำบริการสุขภาพ โดยนางสาวกฤติกา สายโส หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพ และแนะนำระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดย นายทำนอง แสบงบาล หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร จากนั้นเป็นการแนะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย ระเบียบต่างๆ และการปฏิบัติตนในระหว่างการเป็นนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปนิดา ภาวิไล, นางสาวรุ่งทิวา นาวีพัฒนา, นางสาวศิรินันท์ ทวีโชคกุล ณ…

กิจกรรมเปิดงานเดิน – วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “MU Charity 2022 : Run for Chance”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานเดิน – วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “MU Charity 2022 : Run for Chance”   โดยมี คุณเอกชัย สินธ์ภักดี หัวหน้าหน่วยกฎหมาย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (ในรุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย) ในโอกาสนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่เกียรติคุณ ในนามหน่วยงานที่มีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ MU…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์และสาธารณสุข จนเป็นที่ประจักษ์ และทรงได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล