กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล​

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ออกรับบริจาคครั้งใหญ่พร้อมกันทั้งกรุงเทพฯ โดยมี นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช​พยาบาล ตั้งบูธบริจาค เนื่องในวันมหิดล ณ ข้างศูนย์อาหาร MDENT บริเวณโถง ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้การรักษาทางทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้การรักษาทางทันตกรรมแก่พระภิกษุ และสามเณร ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ และ หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมเรื่อง การควบคุมการแพร่กระจายมูลฝอยติดเชื้อ

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 หน่วยควบคุมการติดเชื้อ และ หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง การควบคุมการแพร่กระจายมูลฝอยติดเชื้อ แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการคัดแยก เก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ของบริษัท มัดชา จำกัด จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานกฎกระทรวง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าชมการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น และชมการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ณ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม   จากนั้นหัวหน้าคลินิกกลาง แนะนำการปฏิบัติงานภายในคลินิกกลาง เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2565 โดยมี ทันตแพทย์หญิงมณฑา เลาหศรีสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนสุจิปุลิ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสุจิปุลิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรม และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยภายในงานประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอขมาและคำไหว้ครู พิธีมอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยแด่อาจารย์ ร้องเพลงเทิดพระคุณครู และพิธีเจิมตำรา   หลังจากนั้นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีมอบรางวัลเรียนดีและประพฤติดี รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564   จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมวางพานไหว้ครู และพวงมาลัยสักการะรูปปั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้เป็น “ครูคนแรก” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ…

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 19 ราย  โดยมีคุณจรินทร์ สุมานนท์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ และเพื่อนๆ รวม 19 ท่าน ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฯ จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทันตแพทย์วิชญ  กาญจนะวสิต ผู้อำนวยหลักสูตรฯ ได้แนะนำหลักสูตรและสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินคุณภาพสถาบัน และอภิปรายซักถาม จากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างทันตกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ และตรวจเยี่ยมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน พร้อมประชุมสรุปผล และแจ้งผลการประเมิน ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2565 แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก ทพ.นิวัต  อนุวงศ์นุเคราะห์, คุณระพีพรรณ  สุธีโอฬาร, คุณเพียงใจ  เจริญศักดิ์, คุณสมัญญา  ยิ้มถนอม, คุณสมเกียรติ  คูหเวโรจนปกรณ์, คุณจุฬาลักษณ์  บุญตา, คุณสุจิตรา  กลิ่นคล้าย, คุณกุลวดี  นวลตระกาล และคุณดอกรัก  เวชการ   ภายในงานมีการบรรเลงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีไทย การฉายวีดิทัศน์ความประทับใจแห่งเกียรติประวัติผู้เกษียณราชการและอายุงาน พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน และการแสดงมุทิตาจิตจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร…