หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน   โดยในวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เยือน International Medical College,…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรม และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยภายในงานประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอขมาและคำไหว้ครู พิธีมอบพานไหว้ครูและพวงมาลัยแด่อาจารย์ ร้องเพลงเทิดพระคุณครู และพิธีเจิมตำรา   หลังจากนั้นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักศึกษา พิธีมอบรางวัลเรียนดีและประพฤติดี รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564   จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมวางพานไหว้ครู และพวงมาลัยสักการะรูปปั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้เป็น “ครูคนแรก” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ…

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฯ จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทันตแพทย์วิชญ  กาญจนะวสิต ผู้อำนวยหลักสูตรฯ ได้แนะนำหลักสูตรและสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะอนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมินคุณภาพสถาบัน และอภิปรายซักถาม จากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างทันตกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ และตรวจเยี่ยมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน พร้อมประชุมสรุปผล และแจ้งผลการประเมิน ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการพัฒนาชีวิตด้วยจิตตภาวนา สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 3–5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ" พัฒนาชีวิตด้วยจิตตภาวนาสำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 9" ณ วัดใหญ่คลายคีรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทั้งการเรียน ชีวิตส่วนตัว และการทำงาน จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา ประจำปี 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพนักศึกษาหลังปริญญา “การพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตาม Core Value” รุ่นที่ 12

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพนักศึกษาหลังปริญญา “การพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตาม Core Value” รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาหลังปริญญา มีความรู้เบื้องต้นและสามารถระงับเหตุที่เกิดจากอัคคีภัยเบื้องต้นได้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา และ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 14 สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 14 สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565   รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลังปริญญาได้ทราบข้อมูลที่สำคัญ   เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับหลังปริญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับหลังปริญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ดังนี้ ช่วงเช้า :  แนะนำแนวทางการศึกษาหลังปริญญา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์  นครชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา และการแนะนำห้องปฏิบัติการงานวิจัยกลาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม, แนะนำระบบโรงพยาบาลทันตกรรมหาจักรีสิรินธร โดย อาจารย์ ทันตแพทย์ปริย  แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร, การแนะนำระบบการส่งตรวจชิ้นเนื้อ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงโสภี  ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, การแนะนำหน่วยทันตกรรมพระราชทาน โดย อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน  ลาภาอุตย์…

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย Special Lecture ในหัวข้อ Aesthetic in Maxillofacial Radiology based on 3D Printing

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย Special Lecture ในหัวข้อ Aesthetic in Maxillofacial Radiology based on 3D Printing โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Zainul A. Rajion Dean of the Kulliyyah of Dentistry International Islamic University, Malaysia เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Clouds Meeting จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา