โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

กิจกรรม Exit Interview Part l หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Exit Interview Part l หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview Part l หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทันตแพทย์มหิดล ไม่หลงกลอคติทางความคิด” แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ต่อจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก ครูน้ำฝน ภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และผู้ก่อตั้ง Pronality Academy by Kru Fon พร้อมทีม Expert เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสาร การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และการมีมารยาททางสังคมที่ดี และเพื่อก้าวสู่การทำงานอย่างเต็มตัว ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่   เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 49 และ MIDS รุ่นที่ 3 พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีพิธีมอบเสื้อกาวน์ที่ระลึกแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง องค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ : บทบาทที่ทันตแพทย์จบใหม่ไม่อาจมองข้าม โดย ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และต่อด้วยงานสานสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า พิธีบายศรี มอบเข็มที่ระลึก และกิจกรรมของฝากจากอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ และช่วงเย็นเป็นงาน Bye Nior ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสรชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนว สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย แนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ดนุชิษณ์ พนมยงค์, อ.นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์, อ.ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์, อ.ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์, อ.ทพญ.คุนันยา พิมลบุตร เป็นวิทยากร และการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อภายในประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร และการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา (ประธานหลักสูตร) เป็นวิทยากร…

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “จากใจพวกเรา…บอกเล่าคณบดี”

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “จากใจพวกเรา...บอกเล่าคณบดี”   เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ เข้ารับฟังความคิดเห็น และความในใจของนักศึกษาทันตแพทย์ แต่ละกลุ่มชั้นปี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) รวมทั้งถ่ายทอดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านห้องประชุมออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารคณะรับชมด้วย

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ในรูปแบบออนไลน์

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ในรูปแบบออนไลน์   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการให้ความรู้ “หนูน้อยฟันสวย” ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้สนใจ ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook live เพจ สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ การบรรยายเรื่อง “การดูแลและทำความสะอาดช่องปากเด็กในช่วงวัย 6-9 ปี” โดย ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล, “ฟันกรามแท้ซี่แรกของลูกขึ้นเมื่อไหร่ ต้องดูแลอย่างไร” โดย อ.ทพญ.วีริษฏา ยิ้มเจริญ และ “ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับฟัน” โดย ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองของน้องๆที่มีอายุระหว่าง 6-9 ปี ส่งภาพถ่ายน้องๆ ขณะแปรงฟัน ร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทาง QR Code อีกด้วย

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition (MDIAC)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition (MDIAC)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในงานนิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition (MDIAC)” รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 10 ทีม) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร กิจกรรมพาผู้เข้าร่วมแข่งขันทัวร์คณะฯ…

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition (MDIAC)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition (MDIAC)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในงานนิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition (MDIAC)” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทีมละ 3 คน) จำนวน 59 ทีม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 11,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 15 มกราคม 2565 ถ่ายทอดสดผ่าน…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาทุกหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาทุกหลักสูตร   เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา และรองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ โดยมี นศ.ทพ.พรจรัส เจียรรัตนสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบพื้นที่ เพื่อใช้รองรับการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาทุกหลักสูตร โดยทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ บริเวณชั้น G, ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 4…