งานประชุมวิชาการออนไลน์ “Taiwan Association of Disability and Oral Health 2021 Annual Meeting (Topic: Association of Oral Function and General Health Among the Elderly)” จัดขึ้นโดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “Taiwan Association of Disability and Oral Health 2021 Annual Meeting (Topic: Association of Oral Function and General Health Among the Elderly)” จัดขึ้นโดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “Taiwan Association of Disability and Oral Health 2021 Annual…

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล การประกวดผลงานทางวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้จัดพิธีปิดงานประชุมวิชาการ “The 15th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress” ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings และพร้อมกันนี้ ได้มีการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการ จากงานประชุมดังกล่าว ซึ่งในปีนี้ นักศึกษาทันตแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้   Students' Chapter “Clinical Case Competition”   รางวัล First Prize ทีม นศ.…

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students’ Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students' Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event   เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students' Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings   รายชื่อนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ทีม ดังนี้   Team A:…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat Office) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี “The 15th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress” ในหัวข้อ “Dental Research in COVID-19 Pandemic: Challenges and Opportunities for Improving Oral Health Management” จัดขึ้นโดย…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ Students’ Chapter “Dentistry Connect”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ Students' Chapter “Dentistry Connect”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ Students' Chapter “Dentistry Connect”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Indonesia Faculty of Dentistry สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยมีผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้   ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.นัจชลี…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Students’ Chapter “SEMINAR”, The 15th IDCMR Congress Pre-Event

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Students' Chapter “SEMINAR”, The 15th IDCMR Congress Pre-Event   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Students' Chapter “SEMINAR”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Indonesia Faculty of Dentistry สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings   ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม, อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้รับเกียรติร่วมบรรยายในหัวข้อ “Current Update in Dental Materials: Adhesive System”…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ University of Indonesia Faculty of Dentistry เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ University of Indonesia Faculty of Dentistry เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทย์ศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat office) ได้ร่วมหารือกับ University of Indonesia Faculty of Dentistry สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางทันตแพทย์ลุ่มแม่น้ำโขง (15th IDCMR Congress) โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ได้ร่วมหารือกับ Prof. Dr. M.F Lindawati S.…

Exhibition of Achievements และพิธีปิดของโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care Training Program” สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Exhibition of Achievements และพิธีปิดของโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care Training Program” สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน Exhibition of Achievements พร้อมทั้งร่วมกล่าวในพิธีปิดของโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care Training Program” สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่จัดขึ้นโดย Chung Shan…

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “2021 The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “2021 The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “2021 The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 3

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการเปิดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 3…