พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรมโครงการ WHO Fellowship 2016 (Training in Program Management on Evidence Based Oral Health Intervention) ณ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันต กรรมชุมชน และคณาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ Ms. Sonam Peldon, Senior Program Officer, Oral Health Program, Ministry of Health จากราชอาณาจักรภูฏาน ผู้เข้าอบรมโครงการ WHO Fellowship 2016 (Training in Program Management on Evidence Based Oral Health Intervention) ณ ภาควิชาทันตกรรมุชมชน ระหว่างวันที่…

HiroshimaHiroshima

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Koichi Kato คณบดีจาก School of Dentistry, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

 คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Koichi Kato คณบดี Prof. Hiroki Nikawa รองคณบดี และ Asst. Prof. Takuya Kihara จาก School of Dentistry, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดการบรรยายเรื่อง Oral Function Practice เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

WHO Fellowship 2016
WHO Fellowship 2016WHO Fellowship 2016WHO Fellowship 2016

โครงการ WHO Fellowship 2016 (Training on Oral Health for Children) ณ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

              คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Kim Yong Hui, Dr. Rim Hyon Dan, Dr. Im Yong Gil, Dr. Pae Jae Son และ Dr. Jong Jong Sun ทันตแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ซึ่งเข้าร่วมอบรมโครงการ WHO Fellowship 2016 (Training on Oral Health for Children) ณ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 19

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 19 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

งานประชุมก

งานประชุมวิชาการ 28th South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหาร เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 28th South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) ณ Taipei International Convention Center (TICC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)