School of Dentistry, Oregon Health and Science University, USA
School of Dentistry, Oregon Health and Science University, USASchool of Dentistry, Oregon Health and Science University, USASchool of Dentistry, Oregon Health and Science University, USA

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Phillip T. Marucha คณบดี จาก School of Dentistry, Oregon Health and Science University, USA

รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพญ. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ รองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย, ผศ. ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ, รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และ อ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ อาจารย์จากภาควิชาทันตกรรมเด็ก ให้การต้อนรับ Dr. Phillip T. Marucha คณบดี จาก School of Dentistry, Oregon Health and Science University, USA ซึ่งให้เกียรติเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 31 ตุลาคม 2559

The University of Hong Kong Faculty of Dentistry Cocktail Reception 2016
The University of Hong Kong Faculty of Dentistry Cocktail Reception 2016The University of Hong Kong Faculty of Dentistry Cocktail Reception 2016The University of Hong Kong Faculty of Dentistry Cocktail Reception 2016

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และผศ.ทพญ. วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี เดินทางไปเข้าร่วมงาน The University of Hong Kong Faculty of Dentistry Cocktail Reception 2016

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และผศ. ทพญ. วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี เดินทางไปเข้าร่วมงาน The University of Hong Kong Faculty of Dentistry Cocktail Reception 2016 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 เนื่องในโอกาสที่ The University of Hong Kong Faculty of Dentistry ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา ในปี 2016 (QS World University Rankings by Subject)

ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน
ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ชั้นปีที่ 5 จาก Faculty of Dentistry, Aimst University ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ชั้นปีที่ 5 จาก Faculty of Dentistry, Aimst University ประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชม ณ University of Health Sciences, Faculty of Dentistry ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ หม่อมหลวงธีรธวัช ศรีธวัช เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชม ณ University of Health Sciences, Faculty of Dentistry ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาตร์ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมโครงการ Training in Program Management on Evidence Based Oral Health Intervention จากราชอาณาจักรภูฏาน

                 ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาตร์ ให้การต้อนรับ Ms. Sonam Peldon, Senior Program Officer, Oral Health Program, Ministry of Health จากราชอาณาจักรภูฏาน ผู้เข้าอบรมโครงการ Training in Program Management on Evidence Based Oral Health Intervention ณ ภาควิชาทันตกรรมุชมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 6th Japan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง Dentistry for the Aging Society: Challenges and Resolutions

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ The 6th Japan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง Dentistry for the Aging Society: Challenges and Resolutions ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมโครงการ WHO Fellowship 2016 (Training on Oral Health for Children) จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) จำนวน 5 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Kim Yong Hui, Dr. Rim Hyong Dan, Dr. Im Yong Gil, Dr. Pae Jae Son และ Dr. Jong Jong Sun ผู้เข้าอบรมโครงการ WHO Fellowship 2016 (Training on Oral Health for Children) จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 27 มกราคม 2560 ณ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้เข้าอบรมโครงการ WHO Fellowship 2016 (Training in Program Management on Evidence Based Oral Health Intervention) ณ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันต กรรมชุมชน และคณาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ Ms. Sonam Peldon, Senior Program Officer, Oral Health Program, Ministry of Health จากราชอาณาจักรภูฏาน ผู้เข้าอบรมโครงการ WHO Fellowship 2016 (Training in Program Management on Evidence Based Oral Health Intervention) ณ ภาควิชาทันตกรรมุชมชน ระหว่างวันที่…

HiroshimaHiroshima

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Koichi Kato คณบดีจาก School of Dentistry, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

 คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Koichi Kato คณบดี Prof. Hiroki Nikawa รองคณบดี และ Asst. Prof. Takuya Kihara จาก School of Dentistry, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดการบรรยายเรื่อง Oral Function Practice เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา