คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ 2022 NCKU Thailand Webinar on “Integrated Biomedical Engineering”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ 2022 NCKU Thailand Webinar on “Integrated Biomedical Engineering”   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี อาจารย์ ทันตแพทย์บินิท เชรทรา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร) เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการแนะนำคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ NCKU ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ตามรายชื่อและหัวข้อการบรรยาย ดังนี้   -รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์…

Director จาก WHO Collaborating Centre for Translation of Oral Health Science ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี และประธานกรรมการดำเนินงาน WHO CC ของคณะฯ รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และอาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงรักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินงาน WHO Collaborating Centre for Oral Health Education and Research (WHO CC)   ให้การต้อนรับ Prof. Hiroshi Ogawa, Director จาก WHO Collaborating Centre for Translation of…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 33rd SEAADE Annual Scientific Meeting

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 33rd  South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) Annual Scientific Meeting ภายใต้หัวข้อ “Getting Dental Education Back on Track” จัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, University of Puthisastra ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ SEAADE President…

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ทันตแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 ท่าน   1. นางอุไลวิน บุดนาโค (ทันตแพทย์ โรงพยาบาลแขวงอุดมไซ) 2. นายสุลิเดด อินทะกอน (หัวหน้าแผนก คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป. ลาว)   ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24 ในระยะที่ 2 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 หลังจากที่การอบรมในระยะแรก ได้มีขึ้น…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม SATU Presidents’ Forum 2022 General Assembly และ NCKU Overseas Hub Joint Meeting

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ อาจารย์ ทันตแพทย์บินิท เชรทรา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร) ในฐานะผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมการประชุม SATU Presidents’ Forum 2022 General Assembly ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Alliances: Solutions for Strategic Partnerships in Light of Challenges and Uncertainties” จัดขึ้นโดยเครือข่าย Presidents’ Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities (SATU) ระหว่างวันที่…

นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญาจาก Saveetha Dental College สาธารณรัฐอินเดีย เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา จำนวน 7 คน จาก Saveetha Dental College, Saveetha Institute of Medical and Technical Science (SIMATS) สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิก ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 ณ คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก และคลินิกทันตกรรมจัดฟัน ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลังปริญญาดังกล่าว   กิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Okayama University และ Study in Japan Global Network Project Regional Office in ASEAN

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และผู้แทนจากโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (Mahidol International Dental School) (MIDS) ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences และ Study in Japan Global Network Project Regional Office in ASEAN…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University, Taiwan จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Challenges in Biomedical Engineering – Journey from Research to Innovation”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดนิทรรศการวิชาการในหัวข้อ “Challenges in Biomedical Engineering – Journey from Research to Innovation”   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand กล่าวรายงานถึงความร่วมมือที่ผ่านมาในการจัดตั้ง MU-NCKU Hub เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองสถาบัน พร้อมทั้งสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 16th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat Office) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี “The 16th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress” ในหัวข้อ “Reinventing Dentistry for the Artificial Intelligence Era”   การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ณ Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นสถาบันเจ้าภาพ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 โดยมี…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Department of Oral Health, Ministry of Health and Welfare, New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ในฐานะผู้แทนของ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย   -Prof. Chien-Ning Huang (President, Chung Shan Medical University) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) -Dr. Nia Ayu Ismaniati Noerhadi (Dean, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) -Assoc. Prof. Tong Minh Son (Dean, School of Dentistry, Hanoi Medical University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม…