คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม End-Training Ceremony ของโครงการ 2021 Southern Taiwan Science Park Bureau Project

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม End-Training Ceremony ของโครงการ 2021 Southern Taiwan Science Park Bureau Project   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ รศ. ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Chia-Tze, Kao, Representative, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), Prof. Dr. M. F. Lindawati S Kusdhany, Dean, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, Assoc. Prof. Tong Minh…

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to Covid-19”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 32nd South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) Meeting

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 32nd South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) Meeting   เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุม Dean’s Meeting โดยมีคณบดีจากประเทศสมาชิก SEAADE เข้าร่วมประชุม เพื่อเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยน ทางด้านการศึกษาระหว่างกัน และวันที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้บริหาร ได้แก่ - รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี - รองศาสตราจารย์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ MU-NCKU Joint Research Center นำโดย รองศาสตราจารย์. ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ร่วมจัดงานประชุม วิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Southern Taiwan Science Park Bureau Project: Emerging Domains of Precision Health, Modules and Clinical Practice for Invisible Dental Correction and Temporary Anchorage Device”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Southern Taiwan Science Park Bureau Project: Emerging Domains of Precision Health, Modules and Clinical Practice for Invisible Dental Correction and Temporary Anchorage Device”   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Chien-Ning Huang, President, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), Prof. Dr. M. F. Lindawati…

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program” และได้ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ “In-office…

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “International Summit Forum on Oral Care: New Southbound Special Needs Patients Oral Care” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “International Summit Forum on Oral Care: New Southbound Special Needs Patients Oral Care” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “International Summit Forum on Oral Care: New Southbound Special Needs Patients Oral Care” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical…

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “Taiwan Association of Disability and Oral Health 2021 Annual Meeting (Topic: Association of Oral Function and General Health Among the Elderly)” จัดขึ้นโดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “Taiwan Association of Disability and Oral Health 2021 Annual Meeting (Topic: Association of Oral Function and General Health Among the Elderly)” จัดขึ้นโดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “Taiwan Association of Disability and Oral Health 2021 Annual…

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล การประกวดผลงานทางวิชาการ จากงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้จัดพิธีปิดงานประชุมวิชาการ “The 15th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Congress” ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings และพร้อมกันนี้ ได้มีการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการ จากงานประชุมดังกล่าว ซึ่งในปีนี้ นักศึกษาทันตแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้   Students' Chapter “Clinical Case Competition”   รางวัล First Prize ทีม นศ.…

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students’ Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students' Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event   เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students' Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings   รายชื่อนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ทีม ดังนี้   Team A:…