คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Saveetha Dental College สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Saveetha Dental College, Saveetha Institute of Medical and Technical Science (SIMATS) สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Aravind Kumar Subramanian, Dean   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ, Prof. Dr. Lakshmi Thangavelu, Dean of International Affairs และ Prof. Dr.…

นักศึกษาทันตแพทย์จาก University of Dundee สหราชอาณาจักร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Shannon Polson และ Ms. Sutida Kajorndechasak นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก School of Dentistry, University of Dundee สหราชอาณาจักร ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรม และเข้าร่วมการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน คลินิกกลาง คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น   โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “2022 New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project – International Symposium on Oral Health” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “2022 New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project - International Symposium on Oral Health” ในหัวข้อ “New Era in Special Care Dentistry” จัดขึ้นโดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Management of…

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)   หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 1–29 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศาศวัต ฉิมนิกร จากสถาบัน Kando Writing มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ. ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำวิทยากร   โครงการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเรียนรู้คำศัพท์และมีความเข้าใจในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานต่างๆ ที่ใช้ในการพูด การฟัง และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 20 คน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าร่วม

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “2022 New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

งานประชุมวิชาการออนไลน์ “2022 New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “2022 New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านระบบ Zoom Clouds Meeting…

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย Faculty of Dentistry, Niigata University และ School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย Faculty of Dentistry, Niigata University และ School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น   เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 13 คน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565 ของ 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Niigata University สำหรับนักศึกษากลุ่มแรก และ…

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ, รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์) รุ่นที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   ทันตแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว มีจำนวน…

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 - 11.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 24) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings   สำหรับกิจกรรมช่วงบ่าย…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม End-Training Ceremony ของโครงการ 2021 Southern Taiwan Science Park Bureau Project

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม End-Training Ceremony ของโครงการ 2021 Southern Taiwan Science Park Bureau Project   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ รศ. ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Chia-Tze, Kao, Representative, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), Prof. Dr. M. F. Lindawati S Kusdhany, Dean, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, Assoc. Prof. Tong Minh…

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to Covid-19”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ…