โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1 งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม B4 - B5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 โดยมี คุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ “เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน Mentoring & Coaching Skill”

โครงการ “เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน Mentoring & Coaching Skill” ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย A1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558”

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558” ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 3

โครงการ “พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น” (Let’s Speak English) วิทยากรโดย พี่ลูกกอล์ฟ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์

โครงการ “พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น” (Let’s Speak English) ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมส่วนหลังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา วิทยากรโดย พี่ลูกกอล์ฟ คุณคณาธิป สุนทรรักษ์

คณะทันตฯ มหิดล จัดกิจกรรม “พัฒนาตน พัฒนาสติ”

คณะทันตฯ มหิดล จัดกิจกรรม "พัฒนาตน พัฒนาสติ"  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมพิเศษ และหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "พัฒนาตน พัฒนาสติ" โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 2558

ภาพกิจกรรม โครงการ “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” Routine to Research (R2R)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” Routine to Research (R2R) เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บริเวณส่วนหลัง วิทยากรโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และทีมวิทยากร จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “การประเมินผลสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)”

โครงการ “การประเมินผลสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Functional Competency)” ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องบรรยาย A3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 วิทยากรโดย     1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล     2.คุณนิพนธ์ ครุฑเครือศรี หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทีมงานจากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล     หัวข้อเอกสารประกอบการบรรยาย - Functional Competency Dent (ผศ.ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา) - วิธีการประเมินสมรรถนะ (Competencies) คุณนิพนธ์ ครุฑเครือศรี

โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP) ครั้งที่ 2”

[PDF]เอกสารประกอบการบรรยาย   โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP) ครั้งที่ 2”        รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ส่วนหลัง ชั้น 3 วิทยากรโดย อาจารย์ธนุเดช ธานี

โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP)” ครั้งที่ 1

[PDF]เอกสารประกอบการบรรยาย   โครงการ “มุ่งสู่ความสำเร็จกับ IDP (Success with IDP)” ครั้งที่ 1      รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมส่วนหลัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 วิทยากรโดย อาจารย์ธนุเดช ธานี