คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาราวรรณ วนะชิวนาวิน เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบประกาศนียบัตรผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ประเภท Senior Fellow และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ทั้งนี้ คณาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 11 ท่าน ได้รับประกาศนียบัตรการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็น ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) ดังนี้ UKPSF ประเภท Senior Fellow จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล สังกัดภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว…

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 (ระยะที่ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 (ระยะที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director” แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับรายวิชา Course Learning Outcomes: CLO), วิธีการจัดการสอน (Teaching and learning methods), วิธีการวัดผล (Assessment) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLO) ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

กิจกรรม Exit Interview part II สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview part II สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

กิจกรรม Exit Interview part II สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview part II สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director” แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับรายวิชา Course Learning Outcomes: CLO), วิธีการจัดการสอน (Teaching and learning methods), วิธีการวัดผล (Assessment) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLO) ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช เป็นประธานฯ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมเยียนบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดเลย ได้แก่ โรงพยาบาลนาด้วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลปากชม โรงพยาบาลเชียงคาน และโรงพยาบาลท่าลี่ และการประชุมวิชาการ “วิชาการสัญจร ทันตฯ มหิดล ครั้งที่ 13” “พร้อมสรรพ รับมือ คุณ Trauma” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมุนินทร์ ชัยชโลธร เป็นวิทยากรบรรยาย ในที่ 29 กันยายน 2565 ทั้งรูปแบบการประชุม onsite และ online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บัณฑิตทันตแพทย์ สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการติดตาม ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ทันตแพทย์​ภาครัฐและเอกชน…

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5 AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL (VERSION 4.0] FOR PROGRAM COMMITTEE: INTENSIVE WORKSHOP 2

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL (VERSION 4.0] FOR PROGRAM COMMITTEE: INTENSIVE WORKSHOP 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ณ ห้องประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา และ โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL (VERSION 4.0) FOR PROGRAM COMMITTEE: INTENSIVE WORKSHOP 1

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL (VERSION 4.0) FOR PROGRAM COMMITTEE: INTENSIVE WORKSHOP 1   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL (VERSION 4.0) FOR PROGRAM COMMITTEE: INTENSIVE WORKSHOP 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ณ ห้องประชุม B3…

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA 1.0 ประจำปี 2565

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA 1.0 ประจำปี 2565   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองคณบดี ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA 1.0 ประจำปี 2565 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น…