photo
photophotophoto

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์                 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาทันตแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 20 ทุน  และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวนทั้งสิ้น 6 ทุน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกรรมการคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

บรรยากาศการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบแรก) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

        บรรยากาศการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบแรก) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบแรก) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา โดยในปีนี้มีผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดกว่า 145 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล