งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง (Reassessment) ตามมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ห้องปฏิบัติการศูนย์วิเคราะห์และวิจัยเนื้อเยื่อเซลล์และอณูชีววิทยาช่องปาก สำนักงานการวิจัย ต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 ซึ่งจะให้การรับรอง 4 ปี (พ.ศ.2567 - พ.ศ.2570) โดยเข้าตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 ณ สำนักงานการวิจัย ชั้น 5, 6 และ 7 อาคารปฏิบัติการวิจัย

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท กรีน ไลฟ์ ฮาร์โมนี จำกัด

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท กรีน ไลฟ์ ฮาร์โมนี จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ ภาควิชาเภสัชวิทยา (ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก) กล่าวถึงที่มาและแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย ลำดับต่อไป คุณจรรยา โชติสุขเมธี ประธานกรรมการบริษัท กรีน ไลฟ์ ฮาร์โมนี จำกัด กล่าวถึงแผนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากนั้นเป็นการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ระหว่าง ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิจัย Mahidol Dental Research Day 2022 (MDRD 2022)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิจัย Mahidol Dental Research Day 2022 (MDRD 2022)   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ งานวิจัย Mahidol Dental Research Day 2022 (MDRD 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.บวร คลองน้อย เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “Oral cancer screening research project”   รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย บรรยายเรื่อง “Dental stem…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสิรินเด้นท์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสิรินเด้นท์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันสิรินเด้นท์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการผลิตยาสีฟันสิรินเด้นท์ ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11905 ซึ่งเป็นยาสีฟัน ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็น Oral moisturizer สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นภายในช่องปาก มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ เหงือกอักเสบและเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในช่องปาก เพื่อแจกจ่ายและจำหน่าย ซึ่งตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายโดย บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี…

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางคณะฯ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม M-Dent ภายในงาน

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางคณะฯ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม M-Dent ภายในงาน   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทพ.ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัล ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร • รางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์” (รุ่น 2) ได้แก่ นักศึกษาทันตแพทย์พัทธวรรณ กลลดาเรืองไกร ชั้นปีที่ 6 •…

ห้องปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 ห้อง เข้ารับการตรวจประเมิน โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ในรูปแบบ Online จากศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)

ห้องปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 ห้อง เข้ารับการตรวจประเมิน โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ในรูปแบบ Online จากศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการของคณะฯ จำนวน 25 ห้อง เข้ารับการตรวจประเมิน โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL” ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีผู้ตรวจประเมินจากศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมเรื่อง “โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี (ESPReL)”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมเรื่อง “โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี (ESPReL)”   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี (ESPReL)” โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์, นางสาวอัญชุลี วัชรมุสิก และ นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมตอบข้อซักถามแก่บุคลากรของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เป็นไปตามแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมห้อง 302 - 303 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 (ส่วนหลัง)

กิจกรรม Research Café จัดการบรรยายในหัวข้อ “น้ำมันกัญชากับงานวิจัยทางทันตกรรม”

กิจกรรม Research Café จัดการบรรยายในหัวข้อ “น้ำมันกัญชากับงานวิจัยทางทันตกรรม”   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Research Café โดยมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “น้ำมันกัญชากับงานวิจัยทางทันตกรรม” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม มาบรรยายให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center และงานประชุมวิชาการ 2019 NCKU Week at MU

พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center และงานประชุมวิชาการ 2019 NCKU Week at MU   20 พฤศจิกายน 2562 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Huey-Jen Jenny Su, President, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ NCKU   ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ NCKU ยังได้ร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการ “2019 NCKU Week at…

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ในการทำวิจัยร่วมกัน

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ในการทำวิจัยร่วมกัน   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน 2 ฉบับ ได้แก่   1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การผลิตน้ำยาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาติเพื่อใช้ในการทำ ความสะอาดและกำจัดคราบหินปูน ในเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม” โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์สุรชัย เดชคุณากร พร้อม คณะผู้วิจัย และบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด ในการวิจัยและพัฒนาน้ำยาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาติเพื่อใช้ในการทำความสะอาด และกำจัดคราบหินปูนในเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม   2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจฟันร้าว Version…