สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม“พบคณบดีปี 59”

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม“พบคณบดีปี 59” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม พบคณบดีปี 59 “เสวนาและจิบน้ำชายามบ่ายกับคณบดี” โดยมี ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี และผู้บริหาร มาร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สภาอาจารย์คณะทันตฯ มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2558 สภาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยภายในงานได้มีการสรุปผลงานที่ผ่านมา พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคัดเลือกเป็น "อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดล" และการบรรยายพิเศษแนวคิดการครองตนการเป็นอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณภาพ โดย ศาสตราจารย์ ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร และการจับฉลากมอบของรางวัลแก่สมาชิก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 177 คน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4 พรรษา

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “พบคณบดี 2558”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “พบคณบดี 2558” ในบรรยายสุนทรียสนทนา “จิบน้ำชาสบายๆ กับคณบดี” โดยมี รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี และผู้บริหาร มาร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมและบรรยาย 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ส่วนหลัง)