photo
photophotophoto

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ จังหวัดอุดรธานี   ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชนใกล้เคียง ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2560