งานสัมมนาโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและเป็นประธานเปิดงานสัมมนาโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี โดยมีบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลทันตกรรมเข้าร่วมงาน จากนั้นเป็นการแถลงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ในรอบปีพ.ศ. 2564-2566   และพิธีมอบรางวัลผลงานโดดเด่นแต่ละประเภท โดยมีรางวัลดังนี้ -​รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการรายงานความเสี่ยง -​รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านรายงานการประชุม -​รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้าน IDEA   ​รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ได้แก่การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย​​การทำความสะอาดมือดีเด่นการเข้าร่วมโครงการดีเด่น โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อการพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดีเด่น การมอบรางวัลแด่ บุคลากรที่เป็นวิทยากร ในการอบรมให้ความรู้ การมอบรางวัลแด่ หัวหน้าหน่วยงาน ในดวงใจ การมอบรางวัลแด่ บุคลากรดีเด่นประจำหน่วยงาน การมอบรางวัลเกียรติบัตรแด่ ผู้ส่งมอบดีเยี่ยมของโรงพยาบาล พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมให้กับบุคลากรทางการพยาบาล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเมื่อได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด โดยได้รับเกียรติจาก พว.กรองแก้ว ย้วนบุญหลิม พยาบาล (ผู้เชี่ยวชาญ) หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, พว.ปานจิต โพธิ์ทอง พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และทนพญ.วราภรณ์ สมวงษ์ นักเทคนิคการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ให้เกียรติเป็นวิทยากร   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม และกล่าวรายงานโดย พว.กฤตติกา สายโส พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ประธานองค์กรพยาบาล และรองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม B05 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   การอบรมดังกล่าว…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์)   โดยมีในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การเรียน การสอน การบริการ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี…

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 100 คน ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   โดยกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมฟังบรรยายแนะนำการศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ และการใช้ชีวิตของนักศึกษาทันตแพทย์ จากนั้น เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิจัย, โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม และคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึง สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมพบปะรุ่นพี่-รุ่นน้อง สวนกุหลาบ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โครงการ SK142 ก้าวสู่ฝัน มุ่งสู่ความสำเร็จ ของโรงเรียนสวนกุหลาบ

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ และ หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการอบรมเรื่อง การควบคุมการแพร่กระจายมูลฝอยติดเชื้อ

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 หน่วยควบคุมการติดเชื้อ และ หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง การควบคุมการแพร่กระจายมูลฝอยติดเชื้อ แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการคัดแยก เก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ของบริษัท มัดชา จำกัด จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานกฎกระทรวง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับถัดไป คุณกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้นำเสนอการดำเนินการ Covid Free Setting ของโรงพยาบาลทันตกรรม แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์   เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานภายใต้ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ขององค์กร ต่อจากนั้นเป็นการเยี่ยมสำรวจพื้นที่ตามประเด็นงาน…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องดื่ม จากบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องดื่ม จากบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด     เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก เป็นผู้รับมอบเครื่องดื่ม แบรนด์ ไฟโตดริ๊งค์  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จำนวน 3,200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมี เภสัชกรหญิงจันทิมา เปี่ยมชัยวงศ์ Senior Manager - Detailing เป็นตัวแทนบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  ในการส่งมอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564

องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีบุคลากรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพของคณะฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ บรรยายให้ความรู้ โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันพุธที่ 1 และวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยมีบุคลากรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของคณะฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง   เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป ( 1 คน / 1 การรักษา ) ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย รักษารากฟันฉุกเฉิน ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) ผู้ใหญ่ 260 ราย / เด็ก 40 ราย และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา) ผู้ใหญ่ 200 ราย / เด็ก 30 ราย…