กิจกรรม Smoking Cessation Practice โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Smoking Cessation Practice โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติ​งานคลินิกของนักศึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีปิดการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all (ภาคปฏิบัติ) จำนวน 25 ท่าน จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all (ภาคบรรยาย)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL (ภาคบรรยาย- onsite​) จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบ Online / Onsite / Hand on ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล