periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ภาควิชาจัดให้มีการฝึกทำศัลยกรรมประเภทต่าง ๆ ในขากรรไกรหมู

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาจัดให้มีการฝึกทำศัลยกรรมประเภทต่าง ๆ ในขากรรไกรหมู สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา สาขาปริทันตวิทยา ชั้นปีที่ ๑ เพื่อเพิ่มทักษะก่อนเริ่มทำศัลยกรรมปริทันต์ในผู้ป่วย

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

บรรยายในหัวข้อ Systematic review and meta-analysis

อ. ดร. ทพญ. นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อ Systematic review and meta-analysis ให้อาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาฟัง ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องบรรยาย B04 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

งานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๐

ภาควิชามอบของที่ระลึกแก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุงาน เนื่องในงานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

บรรยายเรื่อง “Maintaining health in patients with dental implants: strategies for lasting success”

Dr. Nikos Mattheos, Associate Professor of Implant Dentistry, The University of Hong Kong มาบรรยายเรื่อง “Maintaining health in patients with dental implants: strategies for lasting success” ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญาสาขาปริทันตวิทยา ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยในการประชุม CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress

อ. ดร. ทพญ. นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ และ อ. นพ. ทพ. นิษณ์ โอกูม่า เข้าร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยในการประชุม CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาปริทันตวิทยา และสาขาวิทยาการวินิจฉัย โรคช่องปาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาปริทันตวิทยา และสาขาวิทยาการวินิจฉัย โรคช่องปาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics

ต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์จาก The Nippon Dental University, Tokyo

รศ. ดร. ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง และ อ. ดร. ทพญ. กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์จาก The Nippon Dental University, Tokyo ที่มาศึกษาดูงานที่คลินิกกลาง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

บรรยาย เรื่อง HA และ Clinical tracer

ผศ. ดร. ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม และ ผศ. ดร. ทพ. ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง HA และ Clinical tracer และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์เพื่อพัฒนา คุณภาพการให้บริการผู้ป่วยในระบบการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา ใน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา