periodontics
periodonticsperiodontics

โครงการ “ยุวทูตฟันดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๒ เมษายน ๒๕๕๘

อาจารย์ ดร. ทพญ. กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “ยุวทูตฟันดี” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

periodontics

ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่โครงการชั่งหัวมัน จ. เพชรบุรี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลังปริญญาจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่โครงการชั่งหัวมัน จ. เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

periodontics

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ได้เจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัย กับ Professor Dr. Yuichi Izumi, Department of Periodontology, Tokyo Medical and Dental University

รศ. ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ได้เจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัย กับ Professor Dr. Yuichi Izumi, Department of Periodontology, Tokyo Medical and Dental University ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ Tokyo Medical and Dental University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น