periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

งานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Kim Chang Ju, Dr. Kim Myong IL, Dr. Ri Ok Bvol, Dr. Ri Kyong Ok. WHO Fellows จาก P.D.R Korea

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Kim Chang Ju, Dr. Kim Myong IL, Dr. Ri Ok Bvol, Dr. Ri Kyong Ok. WHO Fellows จาก P.D.R Korea ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานทางด้านปริทันตวิทยา ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Do Thu Hang และ Dr. Anandina Irmagita Soegyanto

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่ Dr. Do Thu Hang, Faculty of Odonto-Stomatology, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, Vietnam และ Dr. Anandina Irmagita Soegyanto, Faculty of Dentistry, University of Indonesia ผู้รับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (๑ เดือน) ตามโครงการ IDCMR ณ. ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา จำนวน ๗ คน

ภาควิชาขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา จำนวน ๗ คน ในโอกาสที่ได้รับประกาศณียบัตรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

periodontics
periodonticsperiodonticsperiodontics

งานเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์คลินิก ผุสดี ยศเนืองนิตย์

ภาควิชาจัดงานมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์คลินิก ผุสดี ยศเนืองนิตย์ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องชมัยมรุเชษฐ์ สโมสรทหารบก