โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่2

ในระหว่าง 17-18 พฤษภาคม 2561 โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการฉายภาพวิดีทัศน์และบรรยายเกี่ยวประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร (MAHIDOL) หลังจากนั้นมีการบรรยาย - การเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญา การไม่ต่อสัญญา โดย คุณธนรัตน์ หล่อวงศ์ จากหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ - ทุนเพื่อการพัฒนา การลาเพื่อการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดย คุณจันทิรา ศิริพิศ จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ - การสมัคร Free Internet, ระบบ E-pay Slip, ค่า พ.ต.ส. โดย คุณทัศนาลัย คุ้มอักษร…

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 30 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 30 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "บุคลิกภาพที่ดีสู่ภาพลักษณ์ที่ดี" โดย อาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และผู้จัดการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 23 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 23 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "การทำงานเชิงรุก (Proactive Behavior) และการพัฒนาระบบความคิดเชิงบวก" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ…

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 21 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 21 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "การเขียนหนังสือราชการ" โดย คุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 16 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 16 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ" และหัวข้อ "การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" โดย อาจารย์จุฑานาฏ อ่อนฉ่ำ อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 15 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "การเตรียมและเขียนรายงานการประชุม" โดยคุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 7 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย   วันที่ 7 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ "เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร" โดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ อาจารย์และวิทยากรอิสระ และเป็นผู้เขียนหนังสือ "ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ" ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้