โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2   งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด โครงการ “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 3 โดย มี คุณจรรยาภรณ์ เรืองศรี หัวหน้าหน่วยสารบรรณ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1 รายละเอียด งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7