โครงการ อัจฉริยะทางอารมณ์ เราสร้างได้ด้วย EQ

โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 3

โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

โครงการ การสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น3

โครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5

โครงการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ HRD’s hours หัวข้อ ความก้าวหน้าในสายงาน การขอกำหนดตำแหน่ง

presentation โครงการฯ    โครงการ HRD's hours หัวข้อ ความก้าวหน้าในสายงาน การขอกำหนดตำแหน่ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3

โครงการ HRD’s hours หัวข้อ การลาเพื่อการพัฒนาบุคลากร และทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

presentation โครงการฯ    โครงการ HRD's hours หัวข้อ การลาเพื่อการพัฒนาบุคลากร และทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 5 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 3

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 3   งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 3 ขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม A6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 2

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 2         งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559” รุ่นที่ 2 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม A7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)             งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ส่วนหลัง ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และทีมวิทยากร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม