โครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 ณ ไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับทราบผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT) ประจำปี 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับทราบผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT) ประจำปี 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมและรับทราบผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA-VISIT) ประจำปี 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560