การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยมหิดล (รอบผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินส่วนงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 จากมหาวิทยาลัยมหิดล (รอบผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ

การบรรยายเรื่อง “แนวคิดลีนกับการบริหารองค์กร”

ภาพกิจกรรม การบรรยายเรื่อง “แนวคิดลีนกับการบริหารองค์กร” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 3 (ส่วนหลัง)

คณะทันตฯ มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตฯ มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล   รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้าประเมินคณะฯ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 17

การบรรยายเรื่อง “เกณฑ์ EdPEx เพื่อการมุ่งเน้นลูกค้า กระบวนการ และผลลัพธ์”

การบรรยายเรื่อง “เกณฑ์ EdPEx เพื่อการมุ่งเน้นลูกค้า กระบวนการ และผลลัพธ์”   เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง “เกณฑ์ EdPEx เพื่อการมุ่งเน้นลูกค้า กระบวนการ และผลลัพธ์” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ตามนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพภายในคณะฯ เป็นไปอย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หัวหน้าคลินิก หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50…