การเข้าพบคลินิกทันตกรรมพิเศษเพื่อนำทฤษฎี LEAN สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

การเข้าพบคลินิกทันตกรรมพิเศษเพื่อนำทฤษฎี LEAN สู่การปฏิบัติ เพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อดังนี้  การรับโทรศัพท์จากผู้ป่วย / การรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน / การเบิกวัสดุทางทันตกรรม / การบริการด้วยความเต็มใจให้บริการ / การตรวจผู้ป่วยใหม่ / การเตรียมความพร้อมของข้อมูลผู้ป่วย

คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ (CQI KM Inno) รอบคัดเลือก ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2561 (DENT MU Quality Fair 2018)

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ (CQI KM Inno) รอบคัดเลือก ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2561 (DENT MU Quality Fair 2018) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์   ลำดับต่อไป การตัดสินผลงานคุณภาพ ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 และประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ภายในงานมหกรรมคุณภาพ ในวันที่ 6 มิ.ย. 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการประเมิน EdPEx ประจำปี 2560

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการประเมิน EdPEx ประจำปี 2560                   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการประเมินและรับฟังผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ เป็นประธานในการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม B4-B5 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหกรรมคุณภาพ (M – Dent Quality Fair) ในงานครบรอบ 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560

มหกรรมคุณภาพ (M - Dent Quality Fair) ประจำปี 2560 กิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดผลงานคุณภาพ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานคุณภาพ CQI / R2R / KM / Inno ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น.- 12.00 น. ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ”การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ''การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ'' ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล TQC

การบรรยาย เรื่อง บูรณาการจัดการความรู้ เพื่อองค์กรเป็นเลิศ ยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การบรรยาย เรื่อง บูรณาการจัดการความรู้ เพื่อองค์กรเป็นเลิศ ยั่งยืน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาชั้น 7