คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561   ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานคณะกรรมการ รศ.ดร.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ผศ.พญ.วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อ.ทพญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม B04-B05 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

การเข้าพบคลินิกทันตกรรมพิเศษเพื่อนำทฤษฎี LEAN สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

การเข้าพบคลินิกทันตกรรมพิเศษเพื่อนำทฤษฎี LEAN สู่การปฏิบัติ เพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อดังนี้  การรับโทรศัพท์จากผู้ป่วย / การรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน / การเบิกวัสดุทางทันตกรรม / การบริการด้วยความเต็มใจให้บริการ / การตรวจผู้ป่วยใหม่ / การเตรียมความพร้อมของข้อมูลผู้ป่วย

คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ (CQI KM Inno) รอบคัดเลือก ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2561 (DENT MU Quality Fair 2018)

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ (CQI KM Inno) รอบคัดเลือก ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2561 (DENT MU Quality Fair 2018) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์   ลำดับต่อไป การตัดสินผลงานคุณภาพ ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 และประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ภายในงานมหกรรมคุณภาพ ในวันที่ 6 มิ.ย. 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการประเมิน EdPEx ประจำปี 2560

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการประเมิน EdPEx ประจำปี 2560                   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการประเมินและรับฟังผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ เป็นประธานในการตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม B4-B5 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

มหกรรมคุณภาพ (M – Dent Quality Fair) ในงานครบรอบ 49 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560

มหกรรมคุณภาพ (M - Dent Quality Fair) ประจำปี 2560 กิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดผลงานคุณภาพ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานคุณภาพ CQI / R2R / KM / Inno ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น.- 12.00 น. ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ”การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน ''การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ'' ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล TQC