งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 โดยในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ บุคลากรของคณะฯ ที่เข้าร่วมเสนอผลงาน และบุคลากรงานบริหารคุณภาพ เข้าร่วมงาน   โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย, Poster Round Session, การบรรยายกลุ่มผลงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ The AUN Technology Enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL) และการเสวนา “Digital Transformation”…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจารุพิมพ์  สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์  ลิมป์กิตติกุล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน  พิชยภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  แก่งอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  โควาวิเศษสุต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ชัย  โชติดาว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (DENT MU Quality Fair) ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (DENT MU Quality Fair) ประจำปี 2565 พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพ   เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ ในงานมหกรรมคุณภาพ (DENT MU Quality Fair) ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานคุณภาพ   นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดทำผลงานให้ชนะใจกรรมการ โดยกรรมการตัดสินผลงาน พร้อมจับรางวัลแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน” การประกวดผลงานคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน" การประกวดผลงานคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน” การประกวดผลงานคุณภาพ งานมหกรรมคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 ซึ่งจะนำเสนอโปสเตอร์ผลงานคุณภาพที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ต่อไป โดยมีคณะกรรมกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ สัมภาษณ์เจ้าของผลงานที่เข้ารอบตัดสิน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564   เมื่อวันที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และรับชมวีดิทัศน์ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ Flagship Projects มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย และนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx รวมถึงจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด “งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564” โดยภายในงานมีการบรรยาย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง รู้ลึก รู้จริง กับการทำผลงานคุณภาพให้ประสบความสำเร็จ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพ พร้อมจับรางวัลแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 2 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 2 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และคว้ารางวัล จำนวน 2 รางวัลคือ 1. ประเภท Teamgood Practice Award 1 รางวัล จากผลงาน "การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้กรมบัญชีกลางอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน" 2. ประเภท…

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานคุณภาพ (CQI, R2R, KM, Inno) ประจำปี 2563

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานคุณภาพ (CQI, R2R, KM, Inno) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 และ 8 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ชนะการประกวดผลงานคุณภาพ (CQI, R2R, KM, Inno) ประจำปี 2563 ประเภทการปรับปรุงคุณภาพ (Continuous Quality Improvement : CQI), ประเภทการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R), ประเภทการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และประเภทนวัตกรรม (Innovation) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรองศาสตราจารย์ ดร.…

การประชุม “Kick-off : KPI Online System” ระบบรายงานผลการติดตามตัวชี้วัด (KPI Online)

การประชุม “Kick-off : KPI Online System” ระบบรายงานผลการติดตามตัวชี้วัด (KPI Online)   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม “Kick-off : KPI Online System” ระบบรายงานผลการติดตามตัวชี้วัด (KPI Online) แก่ผู้แทนจากภาควิชา หน่วยงานต่างๆ ของคณะ โดยมี คุณรัตนพงศ์ ยี่หวั่นจ่าย หัวหน้างานข้อมูลและสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยงานบริหารคุณภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2562   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2562 โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์ดุสิต สถาวร ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รองผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และนายกิตติพงษ์ เตมียะประดิษฐ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50…