การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 12 ซึ่งในปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในธีม “Phayathai Music Festival 2023” โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจาก 9 ส่วนงาน (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท) ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเครือข่ายมหิดลพญาไท   โดยภายในงานมี ขบวนพาเหรดจาก 9 ส่วนงาน, การแสดงโชว์เปิดการแข่งขัน, การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร 9 ส่วนงาน, การประกวดเชียร์แดนซ์ ในธีม “Phayathai Music Festival 2023” และการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี…

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 11

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงยุวดี อัศวนันท์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 11 โดยมี บุคลากรจาก 9 ส่วนงาน ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเครือข่ายมหิดลพญาไท ซึ่งในปีนี้คณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในธีม “Aloha พญาไท” โดยมี บุคลากรจาก 9 ส่วนงาน ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเครือข่ายมหิดลพญาไท ซึ่งในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562